Ειδήσεις

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2023-2024


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής: Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3138/329916/27-10-2023 Υπουργικής Απόφασης, οι παραγωγοί που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2023-2024, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 20η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) (http://e-services.minagric.gr).

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου  και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση– μετεγκατάσταση, που επιμερίζεται σε εκρίζωση, προετοιμασία εδάφους, αναφύτευση– μετεγκατάσταση,

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει προετοιμασία εδάφους, φύτευση (Με βάση την άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013),

γ) Επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε υποστύλωση και κατασκευή αναβαθμίδων.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για ένταξη στην Παρέμβαση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα του παραγωγού είναι τα ακόλουθα:

1.1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Παρέμβαση και αναλυτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2).

1.2. Εκτύπωση της καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας από το Αμπελουργικό Μητρώο, ενημερωμένη από τον παραγωγό πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στην Παρέμβαση.

Στις ενημερώσεις περιλαμβάνεται η καταχώρηση αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο, για τις περιπτώσεις που ο παραγωγός αιτείται τη φύτευση με άδεια αναφύτευσης από την προηγούμενη εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης αμπελώνα (δυνητική φύτευση άυλη άδεια). Επιπλέον προσκομίζεται το πρωτότυπο έγγραφο χορηγηθείσας άδειας αναφύτευσης από εκρίζωση προηγούμενης έκτασης, όπως εκδόθηκε από την αρμόδια  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο).

1.3. Σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87, όλων των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και καταγραφή του δημοτικού διαμερίσματος και το τοπωνύμιο της περιοχής τους. Υποβάλλεται για τη σωστή συμπλήρωση του Υποδείγματος 2, σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση/ αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης.

1.4. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης ΟΣΔΕ με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογραφική αποτύπωση κάθε αμπελοτεμαχίου, για το έτος 2023, ήτοι για την επιβεβαίωση ταυτοποίησης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού μεταξύ των δύο συστημάτων Αμπελουργικού Μητρώου και Δήλωσης ΟΣΔΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισής του, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, για τη συμπληρωματική προσκόμισή του στην αρμόδια Δ.Α.Ο. τάσσοντας εύλογο χρονικό διάστημα .

1.5. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης ΟΣΔΕ του έτους 2022 σε περίπτωση που στο αντίγραφο της Δήλωσης ΟΣΔΕ τρέχοντος έτους του αιτούντα δεν περιλαμβάνεται η χαρτογραφική αποτύπωση των τεμαχίων.

1.6. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης ΟΣΔΕ του παραγωγού, στον οποίο ήταν καταγεγραμμένο αμπελοτεμάχιο που δεν εμφανίζεται στην Δήλωση ΟΣΔΕ προηγούμενου έτους του αιτούντα παραγωγού. Υποβάλλεται για τις περιπτώσεις που αμπελοτεμάχιο της αίτησης δεν καταγράφεται στην Δήλωσης ΟΣΔΕ του προηγούμενου έτους του αιτούντα και εφόσον δεν διατίθεται η χαρτογραφική αποτύπωσή του από την τρέχουσα Δήλωση ΟΣΔΕ.

1.7. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

1.8. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου παραγωγού.

1.9. Βεβαίωση Τραπέζης (ή ηλεκτρονική βεβαίωση), με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου για την πληρωμή του δικαιούχου.

1.10. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής για όλα τα αμπελοτεμάχια που καταγράφονται στην αίτηση ένταξης για την Παρέμβαση, καθώς και για τα τεμάχια στα οποία θα πραγματοποιηθεί η αναφύτευση όταν το μέτρο δηλώνεται ότι θα εφαρμοστεί σε άλλη θέση.

Ειδικότερα:

α) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας/κυριότητας.

γ) Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στην Παρέμβαση γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου είναι μέχρι εννέα (9) έτη.

Μετά την έγκριση ένταξης υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο, το οποίο θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών.

Επιπλέον απαιτούνται:

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. για την επιβεβαίωση του κριτηρίου νέου παραγωγού.

Βεβαίωση συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής όπως καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2018/848 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/464 της Επιτροπής, ή με τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή (AGRO1, AGRO2) για ολόκληρη την έκταση αμπελώνων, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι των μέτρων:

«Εκρίζωση -προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση», οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αμπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και «Φύτευση αμπελώνων»  υποχρεούνται να προσκομίσουν ανάλυση εξέτασης εδάφους για προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών, από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413 55249 και 24413 55224 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Ε. Γκαραβέλος).

.

Προηγούμενο άρθρο Ιερά μνήμη των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού
Επόμενο άρθρο Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Παλαμά