Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό, την 06-03-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ,. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Περί έγκριση τεχνικής μελέτης τρόπος καθορισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση  με βάση τα άρθρα 32 παρ 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει,λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού
Θέμα:  2ο

 

Περί  συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια  διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2023
Προηγούμενο άρθρο Προσφορά γεύματος στους νέους του Κέντρου Ορίζοντες
Επόμενο άρθρο Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Επ. Οδό Μουζακίου – Ανθοχώριου – Κερασιάς – Λίμνης Ν. Πλαστήρα