Ειδήσεις

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 15-7-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Β’ τριμήνου 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών και μετονομασίας οδών και πλατειών του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας κ. Ηλ. Χατζή λόγω παραίτησής του (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων έτους 2021-2022 στους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ίδρυση τμήματος ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθήρου (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Στ. Θεολόγης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Καρδίτσας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κάλυψη προσωρινής διαμονής αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Ι-8 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ευ. Διαμαντή (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αθ. Καραγιάννη (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Μάττας)
 • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 2879/2-7-2021, τεύχος Β’)

 

Προηγούμενο άρθρο Rapid tests Καρδίτσας: 35 νέα θετικά κρούσματα
Επόμενο άρθρο Το δρόμο προς Γιαννουσέικα και Καροπλέσι αποκαθιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίας