Ειδήσεις

Νέες ρυθμίσεις για τη μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών


Την εφαρμογή των ακόλουθων διακοπών κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διέλευση βαρέων οχημάτων, από το Επαρχιακό και Λοιπό Οδικό Δίκτυο εδαφικής αρμοδιότητας Δ/νσεώς μας, από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου, εκτός ημερών Σάββατου – Κυριακής και λοιπών αργιών, για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα (26/09/2022) έως και την Παρασκευή (21/10/2022) και συγκεκριμένα :

Α) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Γόμφων έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.
Β) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.
Γ) Από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι έως το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας:
Α) Κατά την είσοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών στον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Β) Κατά την έξοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι και κίνηση με αντιδρόμηση μήκους 100 μέτρων περίπου προς το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

Η διέλευση των ανωτέρω οχημάτων θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση ικανοποίησης των παρακάτω συνθηκών:

– Υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τις υπόλοιπες γέφυρες του έργου, αλλά με την υποχρέωση να τηρούν κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις, δηλαδή να μη βρίσκονται ταυτόχρονα (είτε κατά μήκος, είτε κατά πλάτος) στις γέφυρες.

Για την ασφαλή διέλευση των ανωτέρω οχημάτων και με στόχο την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων διέλευσης, κρίνονται αναγκαία τα παρακάτω:
– Οι μεταφορές θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της ημέρας (από ανατολή έως δύση ηλίου), εκτός Σαββάτου, Κυριακής και λοιπών ημερών για τις οποίες δεν εκδίδονται Ενημερωτικά Δελτία Διέλευσης (αργίες, κ.λπ.) και με την προϋπόθεση ότι οι υπεύθυνοι εργολάβοι της αρμόδιας εταιρείας θα έρχονται κάθε προηγούμενη ημέρα, σε απευθείας επικοινωνία και συνεννόηση με τον Αξιωματικό – Σύνδεσμο του Α.Τ. Μουζακίου, σε ότι αφορά το ακριβές χρονικό διάστημα που θα λαμβάνει χώρα η μεταφορά για την επόμενη ημέρα, προκειμένου να μειωθεί κατά το δυνατόν η όχληση της λειτουργίας των Εθνικών & Επαρχιακών οδών.

Η εταιρεία «Ειδικές Ανυψωτικές Εργασίες Ερμής ΑΕ» που θα εκτελέσει τη μεταφορά των φορτίων, καθώς και ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν να τηρούν τους παρακάτω όρους:

– Η μεταφορά να γίνεται με απόλυτη προσοχή και ευθύνη του αιτούντος για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, του οδηγού και για την ασφάλεια τρίτων.
– Ο μεταφορέας οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα εκ της νομοθεσίας μέτρα για την ασφαλή στερέωση και σταθερότητα του μεταφερόμενου φορτίου.
– Ο μεταφορέας οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια της υποδομής του οδικού δικτύου από το οποίο θα διέλθουν τα εν λόγω φορτία (γέφυρες, κράσπεδα, στηθαία, πινακίδες κ.λπ.).

– Ο μεταφορέας υποχρεούται να μεριμνά, ώστε τα εν λόγω οχήματα να συνοδεύονται καθ’ όλη τη διαδρομή τους από άλλα οχήματα, τα οποία φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και επισήμανσης (φορητές συσκευές φωτεινής
προειδοποίησης) και τα οποία διατίθενται είτε από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Ν.2518/1997, είτε από την ίδια την επιχείρησή του.
– Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο Έργο Παραχώρησης και να αποκαταστήσει αυτές αμελλητί. Προς αποφυγή δε προκλήσεως οιασδήποτε ζημίας, ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται προ της ενάρξεως της μεταφοράς να εποπτεύσει το οδικό δίκτυο από το οποίο θα διέλθουν τα οχήματα μεταφοράς για να διαπιστώσει διά αρμοδίου τεχνικού του την κατάσταση και την καταλληλόλητα των υποδομών αυτών.
– Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της μεταφοράς έως την προαναφερόμενη ημερομηνία, εξαιτίας πιθανών τεχνικών και λοιπών δυσχερειών, θα ακολουθήσει νέο χρονοδιάγραμμα.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, ως αναλυτικά εκτέθηκε ανωτέρω.

Με μέριμνα κι ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή κι ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης, για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους, καθώς επίσης ορίσει αρμόδιο Αξιωματικό – Σύνδεσμο, ο οποίος θα μεριμνήσει για τα προαναφερόμενα.

Προηγούμενο άρθρο Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου – Κέντρων Υγείας Ν. Καρδίτσας: Κάτω τα χέρια από την Πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα