Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά που θα διεξαχθεί, δια ζώσης, στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 24η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1 Απόδοση λογαριασμού υπολόγων από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, έγκριση των δαπανών και απαλλαγή υπολόγων.

2 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής.

3 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Άσκησης ενδίκου μέσου (έφεσης) κατά της με αρ. 180/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών.

4 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ»,

5 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Ι διενέργειας διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης Υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ»

Προηγούμενο άρθρο Τριήμερη αναβολή ζήτησαν οι πέντε συλληφθέντες για παράβαση άρθρου της εκλογικής νομοθεσίας
Επόμενο άρθρο Συντονισμός δράσεων μεταξύ των ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΕΣΠΑΒ για την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου