Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας, για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Λ. Πλαστήρα


Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου που προέκυψαν από τη θεομηνία «Daniel» που έπληξε την περιοχή στις 04 και 05/09/2023.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο. 2. Αίτηση υποψηφίου. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 7. Ελλείψει ενδιαφερομένων μονίμων κατοίκων μπορούν να προσληφθούν οι έχοντες τα λοιπά δικαιολογητικά. 8. Προκειμένου για αλλοδαπούς αντί του δικαιολογητικού 5, προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52226) μέχρι την Παρασκευή 08- 12-2023 κατά τις ώρες 08:00 – 14:30.

Προηγούμενο άρθρο Τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα επισκέφτηκε ο βουλευτής του Ν. Καρδίτσας Τέλης Σπάνιας
Επόμενο άρθρο Υποβαθμισμένο ποσοτικά και ποιοτικά το βαμβάκι - Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Βάμβακος Μ. Νταράουσε στο Ράδιο Ηχόραμα