Tag Archive | "Άδειες"

Tags: , ,

Yποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση Αδειών Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Posted on 10 Ιανουαρίου 2018 by admin

 Η Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας, ως αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Ν. Καρδίτσας, κάνει γνωστά τα εξής:

Οι κτηνοτρόφοι, των οποίων οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός οικισμών ή πλησίον αυτών και προϋπήρχαν της 12ης Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν.4056/2012 περί ρυθμίσεων για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) και υπέβαλαν αίτηση διατήρησής τους στην Υπηρεσία μας μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2017, καλούνται όπως μας καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να τους δοθεί η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης.

Τα  δικαιολογητικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 940/81279/26.07.2017 (ΦΕΚ 2741/τ.Β/2017) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ.109/122248/17.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Καρδίτσας στα  τηλέφωνα 24413-55210 και 24413-55238 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κκ Γ. Αραμπατζής και Ε. Σακκά)

Με Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

 της Δ/νσης

 

 

 

Δημήτριος Β. Κωστής

  Γεωπόνος

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός και πλησίον οικισμών

Posted on 20 Νοεμβρίου 2017 by admin

Από την Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής:    Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 109/122248/17-11-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αφορά στην διαδικασία έκδοσης των αδειών διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός οικισμών ή πλησίον αυτών.

Η  διαδικασία  έκδοσης  άδειας  διατήρησης αφορά υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α/12.03.2012) για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης λόγω αποστάσεων από χώρους που χρήζουν προστασίας ή βρίσκονται εντός οικισμών, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα  με την ανωτέρω εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2017 να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας  και εν συνεχεία να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε Καρδίτσας στα τηλέφωνα 22413-55210 και 22413-55238 ( αρμόδιοι υπάλληλοι οι κκ Γ. Αραμπατζής και Ε. Σακκά).

Με Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

 της Δ/νσης

 

 

 

Δημήτριος Β. Κωστής

  Γεωπόνος

Καρδίτσα,20 Νοεμβρίου 2017                                                                  

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σπεύσατε για την ανανέωση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Posted on 07 Μαρτίου 2017 by admin

Την ανάγκη να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωσή τους να ανανεώσουν τις άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το 2017 επισημαίνει ο Δήμος Καρδίτσας προς τους επαγγελματίες που δεν το έχουν ήδη κάνει. Ειδικότερα η υποχρέωση έκδοσης- ανανέωσης άδειας κατάληψης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων αφορά:

  1. Ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα.
  2. Ιδιοκτήτες – ενοικιαστές περιπτέρων για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το περίπτερό τους και ο περιβάλλων χώρος του.
  3. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων, προκειμένου να τοποθετήσουν μηχανικά- ηλεκτροκίνητα – παιδικά παιχνίδια σε κοινόχρηστο χώρο (πέραν της παραχωρημένης έκτασης στα περίπτερα για ανάπτυξη ψυγείων, εφημερίδων κ.λ.π.)
  4. Ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, για έκθεση εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, που έπληξαν ιδιαίτερα την οικονομική δραστηριότητα και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, ο Δήμος στεκόμενος στο πλευρό των επαγγελματιών, θα αναμένει μέχρι και τις 31 Μαρτίου να προχωρήσουν στη διαδικασία ανανέωσης της άδειάς τους, πριν ξεκινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία.

Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το αν ανανέωσαν ή όχι ακόμη τις αδειές τους εφιστάται η προσοχή όλων των επαγγελματιών στην πιστή τήρηση των ορίων του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

 

 

 

         

Comments (0)

Tags: , ,

Ανακοίνωση ανανέωσης υφιστάμενων τεχνικών αδειών

Posted on 15 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας καλεί τους εγγεγραμμένους στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών και τους κατόχους επαγγελματικών αδειών που χορηγήθηκαν με προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011 και των Π.Δ. 112/2012, 113/2002, 114/2012, 115/2012 και 1/2013 να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες άδειές τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 16 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α’07-07-2016)  και συγκεκριμένα:

(α) άδειες υδραυλικών έως   31-12-2016

(β) άδειες τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης έως  31-12-2016

(γ) άδειες πρακτικών μηχανικών και άδειες συγκολλητών έως 31-12-2016

(δ) άδειες ψυκτικών έως  31-12-2016

Ενώ για τις

(ε) άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου έως  31-12-2018,

Μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών, οι οποίες και παύουν να ισχύουν και ως εκ τούτου,  προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, κατόπιν κατάθεσης σχετικών παραβόλων και μετά από επιτυχή εξέταση.

Για την αντικατάσταση των αδειών απαιτείται η υποβολή αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών που καθορίζονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν   να απευθύνονται για πληροφορίες καθώς και για την αναζήτηση των σχετικών εντύπων – προσκομίζοντας την υφιστάμενη επαγγελματική τους  άδεια- στα κατά τόπους τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας   Θεσσαλίας ως κάτωθι:

  • Π.Ε Λάρισας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος – Ισόγειο Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Μαγνησίας / Δνση Ανάπτυξης /Τμήμα Επαγγέλματος-1ος Όροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Τρικάλων /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος/ 3οςΌροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
  • ΠΕ Καρδίτσας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος / Γρηγ. Λαμπράκη 21

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Φως στην διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών

Posted on 20 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Συνολική συζήτηση για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσιάρας, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, κ. Γιώργο Κουμουτσάκο και τον Συντονιστή Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας Διοίκησης & Δικαιοσύνης, κ. Μάκη Βορίδη.

«Η άρνηση της Προέδρου της Επιτροπής κας Τασίας Χριστοδουλοπούλου να αποδεχθεί το αίτημα της ΝΔ για πρόσκληση του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά και των 4 υπερθεματιστών για τις τηλεοπτικές άδειες, ακολουθώνταςτελικά μια προστατευμένη διαδικασία για τον Υπουργό, επιχειρεί να συγκαλύψει τις κυβερνητικές ευθύνες», επεσήμανε ο γαλάζιος Γραμματέας.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε, πωςοι μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας συνιστούν ακόμα μια επιχείρησηυποβάθμισης του ρόλου του Κοινοβουλίου. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής επεσήμανε, πως «πως η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι η μόνη κοινοβουλευτικά αρμόδια προκειμένου να ελέγξει οποιαδήποτε διαδικασία αφορά στην αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. «Πολύ περισσότερο» τόνισε «όταν καθημερινάαναδεικνύονταιζητήματα τα οποία πλέον αγγίζουν την ηθική και την διαφάνεια», αφήνοντας αιχμές για «διαδικασίες, οι οποίες έχουν αφήσει πίσω τους σωρεία ερωτηματικών».Επεσήμανε, μάλιστα, την δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής, ότι δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός έλεγχος του πόθεν έσχες των υπερθεματιστών, αλλά και ενός εκ των συμμετεχόντων, πως η δική του συμβολή  στόχευε στην αύξηση του τιμήματος και δευτερευόντως αυτή καθαυτή την αδειοδότηση.

«Υπήρχαν πλειοδότες οι οποίοι τελικά, δεν πήραν άδεια ενώ κάποιοι άλλοι με χαμηλότερο τίμημα κατάφεραν να πάρουν, αλλά βεβαίως, (υπάρχει ζήτημα) και σε σχέση με την πραγματική προέλευση των χρημάτων όλων αυτών», είπε ο Καρδιτσιώτης Βουλευτής.

Στο τέλος της τοποθέτησή του, ο κ. Τσιάραςζήτησε από την κυβερνητική πλειοψηφία να ανταποκριθεί στην υποχρέωση του πολιτικού συστήματος για διαφάνεια στην πολιτική ζωή του τόπου.«Αποτελείπρόκληση για την κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της ΕλληνικήςΒουλής, και πρωτίστως αυτά της διαφάνειας, να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, όπως το απαιτούν οι πολίτες και η κοινωνία. Και το βάρος αυτό φέρει κατά κύριο λόγο η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ερώτηση του βουλευτή Κώστα Τσιάρα για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών

Posted on 03 Αυγούστου 2016 by admin

Ερώτηση για τον διαγωνισμό – παρωδία, που στόχο έχει τον κυβερνητικό έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, κατέθεσαν σήμερα, Τετάρτη 3 Αυγούστου, 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τους Υπουργούς Επικρατείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναμεσά τους και ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γ.Γ. της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Τσιάρας.

 Με την ερώτησή τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν ότι ο Υπουργός Επικρατείας προγραμματίζει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης προτού ακόμη κριθεί η συνταγματικότητα από το Συμβούλιο της Επικρατείας της απόφασης με την οποία αφαίρεσε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και πήρε στα χέρια του την αδειοδοτική αρμοδιότητα. Αναφέρουν ότι η εκκρεμότητα αυτή απομειώνει το κύρος του διαγωνισμού και τονίζουν ότι είναι νομικά αναγκαίο να περιμένει η Κυβέρνηση την κρίση του δικαστηρίου πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα που θα εγείρουν αξιώσεις των ιδιωτών σε βάρος του Δημοσίου.

Υπογραμμίζουν, ότι ενώ η Κυβέρνηση αυθαίρετα αποφάσισε να χορηγήσει μόλις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες και ενώ ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, ζήτησε την εκπόνηση νέας εμπειρογνωμοσύνης για τον αριθμό των αδειών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφενός δικαιώνει τα όσα έχει επισημάνει η Νέα Δημοκρατία και αφετέρου καταδεικνύει τη σκόπιμη προχειρότητα της Κυβέρνησης στην προσπάθειά της να χειραγωγήσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ακόμη ότι η απόφαση της Κυβέρνησης να αναθέσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) το σχεδιασμό και την εκτέλεση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την κατακύρωση των τεσσάρων αδειών προκαλεί θυμηδία και τονίζουν ότι η δήθεν ηλεκτρονική δημοπρασία, που σχεδιάζει η Ε.Ε.Τ.Τ., τελικά δεν είναι και τόσο ηλεκτρονική με αποτέλεσμα να εγείρονται συνθήκες αδιαφάνειας και διαβλητότητας της όλης διαδικασίας.

Υπογραμμίζουν σχετικά, ως προφανώς ασυμβίβαστο το γεγονός ότι ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σπίρτζης «αναθέτει τη διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. την οποία εποπτεύει, και την ίδια στιγμή στη διαγωνιστική διαδικασία που καλείται να ολοκληρώσει η Αρχή να συμμετέχει επιχειρηματίας που συνδέεται προσωπικά μαζί του, και όλωςτυχαίως ο πατέρας του ίδιου να λαμβάνει παράλληλα δημόσια έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, μετά από κατατμήσεις που έχει αποφασίσει ο ίδιος Υπουργός».

Ανάμεσα στα άλλα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς:

– Για ποιο λόγο ζητά συμπληρωματική γνωμοδότηση τη στιγμή που ο διαγωνισμός για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών βρίσκεται σε εξέλιξη;

– Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν περιμένει την κρίση του ΣτΕ;

– Πόσο διαφανής και αμερόληπτη είναι η διαδικασία σχεδιασμού και  εκτέλεσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας;

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση του Επιμελητηρίου σχετικά με την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων

Posted on 08 Ιουλίου 2016 by admin

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  εξέδωσε το με αριθμ. Πρωτ. 19421/24-6-2016 έγγραφο  (ΑΔΑ: 6Ζ4Ψ465ΦΘΕ-7ΨΗ) , με το οποίο ανακαλεί προηγούμενο έγγραφο του προς την ΑΕΠΙ Α.Ε, (αριθμ. Πρωτ. 50385/6-3-2014) και αναγγέλλει την παύση της ισχύος της εγκυκλίου του σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων  στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), λόγω  καταστρατήγησης των διατάξεων του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993).

Τα έγγραφα που ανακαλούνται ουσιαστικά αποδεσμεύουν την οφειλή των επιχειρήσεων Εστίασης και  Αναψυχής  από τις άδειες  χρήσης  Μουσικών Οργάνων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Αρχές, αφού όπως ορίζεται ρητά με το έγγραφο αυτό:

  1. Η χρονική ισχύς των Αδειών Χρήσης Μουσικών Οργάνων έχει ορισθεί από το 2011 ως αορίστου διαρκείας και άρα οι Δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκειά τους και
  2. Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από τους Ο.Σ.Δ. Κατά συνέπεια , η ανάκληση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων , ΔΕΝ είναι νόμιμη.

Το Επιμελητήριό μας νιώθει ικανοποίηση για την απόφαση αυτή του Υπουργείου, που θέτει τέλος στην άδικη ταλαιπωρία εκατοντάδων συναδέλφων , αλλά και δικαίωση αφού ήταν από τα πρώτα Επιμελητήρια που ανέδειξαν το πρόβλημα αυτό. Ας σημειωθεί ότι από το 2012 δημιουργήθηκε Επιτροπή 5  Επιμελητηρίων για το θέμα αυτό , στην οποία από την πρώτη στιγμή συμμετείχε ως μέλος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Comments (0)

Tags: , ,

Απαγαορεύται η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού χωρίς άδεια

Posted on 15 Ιουνίου 2016 by admin

Για την ενημέρωση των παραγωγών του νομού μας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Καρδίτσας (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), ανακοινώνεται ότι βάσει του Ν. 1564/1985 Α΄ τεύχος ΦΕΚ  164   «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών».

Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ( σπόροι σποράς, κόνδυλοι, βολβοί, ριζώματα, σποροφυτάρια κηπευτικών κ.λ.π.) χ ω ρ ί ς  την κατοχή της προβλεπόμενης από τον νόμο σχετικής άδειας εμπορίας.

Η παράνομη εμπορία (χωρίς άδεια) τιμωρείται με την επιβολή χρηματικού προστίμου, το οποίο προβλέπεται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις.

Εννοείται ότι κάθε δημοσίευση, από πρόσωπα που δεν διαθέτουν την ανάλογη άδεια, αγγελίας για πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού είτε στις εφημερίδες είτε στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού, αυτοδίκαια αποδεικνύει την παράβαση του νόμου και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικού προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Καρδίτσας (ΤΗΛ.: 24410-76846, όπισθεν οινοποιείου ΕΑΣ  Καρδίτσας).

Με Ε.Υ.

Προϊστάμενος  Τμήματος α/α

 

 

 

Λάππας Θεόδωρος

Γεωπόνος

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , , , ,

Σπύρος Λάππας : Μ.Μ.Ε. (εθνικής εμβέλειας) και διαπλοκή

Posted on 15 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Τη δεκαετία του 70 ο ηγέτης της τότε Ιταλικής Αριστεράς  Ενρίκο Μπερλιγκουέρ είχε πει ότι «΄Οποια συμφέρονται στο μέλλον θα κατέχουν και ελέγχουν την ενημέρωση και την πληροφορία θα κατέχουν  απολύτως την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική εξουσία»,  ενώ ο Harold Lasswell πριν λίγα χρόνια είπε  ότι «΄Οποιος ελέγχει την πληροφορία είναι βέβαιο ότι θα ελέγχει πλήρως τη δημόσια τάξη», ενώ Allen Ginsberg ότι: «Οποιος ελέγχει τα Μέσα Ενημέρωσης και την εικόνα, θα ελέγχει πλήρως τον πολιτισμό».  Δηλαδή θα ελέγχει τα ΠΑΝΤΑ. Ιστορικές τοποθετήσεις που ήταν προφητικές, παρά το γεγονός ότι στην πολιτική φιλοσοφία και πρακτική τίποτα δεν αποτελεί προϊόν μαντείας και προφητείας, απλά πρόβλεψη βάσει συγκεκριμένων πολιτικών και κοινωνικών δεδομένων που αναλύονται επιστημονικά και διαλεκτικά. Στη χώρα μας έχουμε «πόλεμο» μεταξύ των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων και των ολιγαρχών που κατέχουν τα συστημικά ΜΜΕ, που  ήλεγχαν για δεκαετίες το οικονομικό και πολιτικό σύστημα στη χώρα μας. Για 27 ολόκληρα χρόνια λειτουργούσαν σε καθεστώς ιδιότυπης παρανομίας, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο Επικρατείας με πλήθος αποφάσεων έκρινε ότι το καθεστώς αυτό δεν είναι συνταγματικά ανεκτό. Τις αποφάσεις όμως του ΣτΕ οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τις έγραφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, και ταυτόχρονα ανέβαλαν για 27 ολόκληρα χρόνια τον Διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές συχνότητες. Μιντιάρχες και όλα τα «καλά» παιδιά της ενημέρωσης στη χώρα μας δημιούργησαν, μέσα από αυτό το απαράδεκτο παράνομο καθεστώς λειτουργίας τους, έναν εφιάλτη του «φαίνεσθαι», της «αλήθειας», της «αντικειμενικότητας», με την οποία είχαν τόση σχέση όση ο φάντης με το ρετσινόλαδο, όπως λέει ο λαός μας. Από τον Οκτώβριο 2015 που ψηφίστηκε ο ν. 4339 μέχρι και πριν λίγες μέρες που εξετάστηκε η παροχή δυνατότητας του υπουργού να διενεργήσει τη Διαγωνιστική διαδικασία για τέσσερες (4) άδειες (τόσες, το ανώτερο, αντέχει η διαφημιστική πίττα, όπως συμφώνησε ο Πολύδωρας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, αν και υπάρχουν και φωνές που ομιλούν για …2,5 άδειες(Σπηλιωτόπουλος), το ΠΑΣΟΚ(η κ. Φώφη ομίλησε «για τη νέα διαπλοκή» που στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι καλά που …παραδέχεται ότι υπήρχε και …παλαιά διαπλοκή…) και η ΝΔ αδιάντροπα και εν ψυχρώ υπερασπίστηκαν αυτούς που για δεκαετίες απομυζούν το δημόσιο κορβανά, στήνουν «ενημέρωση» και «πληροφόρηση», σχεδόν  «ανέβαζαν» και «κατέβαζαν» κυβερνήσεις. Το ίδιο επιχειρούν και τώρα, μόνο που μαζί με τις απειλές και συνομωσίες τους εκδηλώνουν και φόβο, γιατί για πρώτη φορά ψηφίζονται διατάξεις νόμου που τους αφαιρούν προνόμια, τους στερούν δυνατότητα να «αλωνίζουν» σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Με λίγα λόγια δίνουν τα ρέστα τους, και θα μείνουν ρέστοι, αφού κυβέρνηση και λαός στο ζήτημα αυτό είναι σύμμαχοι και αξιώνουν ένα πράγμα: επιτέλους να διασφαλιστεί η νομιμότητα και γι αυτούς, που για 27 χρόνια βρίσκονταν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας, που ήταν ταυτόχρονα και αφεντικά της ενημέρωσης και εθνικοί εργολάβοι. Πωλούσαν ενημέρωση και ελάμβαναν τις εθνικές εργολαβίες, τις οποίες χρηματοδοτούσαν ταυτόχρονα από τραπεζικά δάνεια που αφειδώς ελάμβαναν, την ώρα που δεν μπορούσαν να πάρουν  ούτε ευρώ οι επιχειρηματίες που πλήρωναν με σκληρό τρόπο λιτότητα και την «στέγνα» της αγοράς. Περί αυτού πρόκειται και έτσι εξηγείται η λύσσα με την οποία επιτίθενται στην κυβέρνηση. Η μάχη όμως μόλις τώρα αρχίζει, και η έκβασή της θα εξαρτηθεί από το εύρος και τη δυναμική του μετώπου δημοκρατίας, που θα στοιχηθεί για την αντιμετώπιση μίας ασύμμετρης επίθεσης του τέρατος, που βαριά πληγωμένο γίνεται πολύ επικίνδυνο. Να διαλέξουμε στάση και θέση, τώρα που όλα γίνονται όλο και πιο καθαρά, και ας θυμηθούμε τον Pablo Neruda: «Όλα τα μονοπάτια οδηγούν στον ίδιο στόχο: Να εκφράσουμε σε όλους αυτό που πραγματικά είμαστε», και είμαστε φανατικά προσηλωμένοι στη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών. 

 

Σπύρος Ε. Λάππας,

Βουλευτής Σύριζα Ν. Καρδίτσας

 

 

Comments (0)

Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC