Tag Archive | "Δημόσιο"

Tags: , ,

Προθεσμίες Εγγραφών καταρτιζομένων στο Δημόσιο ΙΕΚ

Posted on 16 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από τη Δευτέρα 16-09-2019 έως και την Παρασκευή 20-09-2019 μέχρι τις 18:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας του ΔΙΕΚ είναι 11:00- 19:00.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα ΙΕΚ εγγραφής τους.

 Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
 • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Έγγραφο δήλωσης του Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ)

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φοίτηση στο ΙΕΚ είναι υποχρεωτική, αποτελούμενη  από τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, καθώς επίσης και ότι η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ https://blogs.sch.gr/iekkardi/καθώς και από τη Γραμματεία [διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής), τηλ 24410-71990,76240].

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΙΕΚ: Συνεχίζονται οι εγγραφές υποψήφιων καταρτιζόμενων

Posted on 19 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Με την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης Επιλογής Υποψήφιων Καταρτιζόμενων, στις νέες ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν φέτος, γίνεται γνωστό ότι έχουν προκύψει διαθέσιμες θέσεις στις εξής ειδικότητες:

 1. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων
 2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
 3. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να σπεύσουν για την εγγραφή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ (Διεύθυνση: Βασ,  Γρίβα, έναντι Πυροσβεστικής), τις ώρες 11:00 – 18:00, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία των τμημάτων, καθώς είναι άγνωστο αν δοθεί παράταση από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Στις υπόλοιπες ειδικότητες:

 1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας
 2. Βοηθός Εργοθεραπείας
 3. Βοηθός Φαρμακείου, στην παρούσα φάση, έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν οι Επιλαχόντες υποψήφιοι και ακολούθως, αν προκύψουν θέσεις, θα μπορούν να εγγραφούν υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φοίτηση στο Δημόσιο ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών κατάρτισης είναι Δωρεαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ http://iek-kardits.kar.sch.gr/autosch/joomla15,  καθώς και από τη Γραμματεία [διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής)

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προθεσμίες Εγγραφών στο ΙΕΚ Καρδίτσας

Posted on 10 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 18:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι τo ωράριο λειτουργίας των ΔΙΕΚ είναι 11:00-18:00.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ, καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων Θα ακολουθήσει ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από  17 Σεπτεμβρίου 2018 με συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/diek_list.xls

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα ΙΕΚ εγγραφής τους.

Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα.

Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

 

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Αίτηση – Δήλωση οριστικοποίησης εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΙΕΚ).
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
 • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:  https://diek.it.minedu.gov.gr

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε πολίτης μπορεί να έχει εγγραφεί, την ίδια χρονική περίοδο, σε μία μόνο εκπαιδευτική δομή εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φοίτηση στο ΙΕΚ είναι υποχρεωτική, αποτελούμενη  από τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, καθώς επίσης και ότι η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ                                    http://iek-kardits.kar.sch.gr/autosch/joomla15,  καθώς και από τη Γραμματεία                                        [διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής).

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Δ.ΙΕΚ για το Εξάμηνο 2018Β

Posted on 29 Αυγούστου 2018 by admin

Στο σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το εξάμηνο κατάρτισης 2018Β.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 17:00 και θα κλείσει τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Οι νέες ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν φέτος στο ΙΕΚ Καρδίτσας είναι:

1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
3 ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
5 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
6 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
9 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
10 ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σημειώνεται ότι, η φοίτηση στο ΙΕΚ είναι υποχρεωτική, αποτελούμενη  από τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, καθώς επίσης και ότι η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δημόσιου ΙΕΚ Καρδίτσας: http://iek-kardits.kar.sch.gr/autosch/joomla15,  καθώς και από τη Γραμματεία [διεύθυνση: Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής), τηλ 24410-71990,76240].

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων από τη ΝΔ δεν θα γίνουν

Posted on 08 Μαΐου 2018 by admin

Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Λώρα Ιωάννου για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού Alpha 989 παραχώρησε ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιάρας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την «καθαρή έξοδο» του Αυγούστου, ο κ. Τσιάρας  υποστήριξε πως «δυστυχώς, η πατρίδα μας, ακόμα και μετά την λήξη του τρίτου μνημονίου, δηλαδή μετά τον Αύγουστοτου 2018, είναι αναγκασμένη να εφαρμόζει πολύ αυστηρά μέτρα, στα οποία έχει δεσμευτεί η σημερινή κυβέρνηση».

«Στην πραγματικότητα θα έχουμε ένα νέο μνημόνιο, το τέταρτο Μνημόνιο με τη σφραγίδα των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, χωρίς να παίρνουμε λεφτά για να χρηματοδοτηθούν οι δανειακές ανάγκες της πατρίδας μας» συμπλήρωσε ο γαλάζιος Γραμματέας, ο οποίος εκτίμησε πως, ο Πρωθυπουργός σύντομα θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.

Ερωτηθείς για τον χρόνο των εκλογών, ο βουλευτής Καρδίτσας εξέφρασε την άποψη, πως «όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα και όλο και λιγότερες πιθανότητες ανάκαμψης της εθνικής μας οικονομίας. Επομένως η προσφυγή στις κάλπες μέσα στο 2018, συναντά αυξημένες πιθανότητες».

Με αφορμή την απόφαση του Σπύρου Ταλιαδούρου να μην διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των Καρδιτσιωτών, ο κ. Τσιάρας κλήθηκε να απαντήσει, εάν η Νέα Δημοκρατία εξετάζει το  ενδεχόμενο αποστρατείας στελεχών της ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

«Ζήτημα αποστρατειών στη Νέα Δημοκρατία, δεν τίθεται. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε μαζί, παλιοί και νέοι. Ειδικά σε μια περίοδο, κατά την οποία η ανίκανη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δείχνει να καταστρέφει όλο και περισσότερο την πατρίδα μας απαιτείται συστράτευση όλων» απάντησε.

Σχετικά με τον πόλεμο παραπληροφόρησης πάνω στις θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Δημόσιο Τομέα, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έκανε λόγο για «στρατευμένα» μέσα ενημέρωσης στο πλευρό της κυβέρνησης, που μόνο σκοπό έχουν να  παραφράσουν τις ξεκάθαρες θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο. Έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε ένα δημόσιο περισσότερο ευέλικτο και περισσότερο παραγωγικό. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΝΔ έχει δεσμευτεί ότι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων δεν θα γίνουν από τη ΝΔ. Σίγουρα, όμως, το Κράτος χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης περισσότερο λειτουργικό».

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Συνεχίζεται η επιχείρηση άλωσης του Δημοσίου από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Posted on 02 Μαρτίου 2018 by admin

«Η επιχείρηση άλωσης του Δημοσίου από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζεται».Αυτό υποστηρίζει ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιάρας σε Επίκαιρη Επερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κα Όλγα Γεροβασίλη από κοινού με 35 ακόμα Βουλευτές.

Με αφορμή τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διοικητικών Γραμματέων, Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών Υπουργείων που ξεκίνησαν να δημοσιεύονται πρόσφατα, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι «η κατ’ ευφημισμόν αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης είναι στην πραγματικότητα μία απάτη με φωτογραφικές προκηρύξεις για προεπιλεγμένα στελέχη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ».

«Στόχος της Κυβέρνησης είναι να ευνοηθούν οι ήδη υπηρετούντες κομματικά διορισμένοι Γραμματείς και Διευθυντές αλλά και μετακλητοί υπάλληλοι. Άλλωστε η Κυβέρνηση το νομοθέτησε αυτό απροκάλυπτα. Έδωσεαυτή τη δυνατότητασε όλα τα κομματικά και πολιτικά στελέχη με τροπολογία που ψήφισε τον Δεκέμβριο του 2017, λίγο δηλαδή πριν δημοσιευτούν οι σχετικές προκηρύξεις (η σχετική διάταξη ενσωματώθηκε ως άρθρο 47 στον Ν.4509 της 22 Δεκεμβρίου 2017). Έτσι, με αυτό τον τρόπο παρατηρούμε κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν επιλεγεί σε θέσεις κυρίως Γενικών Γραμματέων και όλο αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν αποκτήσει συγκεκριμένη «εργασιακή εμπειρία» με άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης να «φωτογραφίζονται» με βάση το βιογραφικό τους!» επισημαίνουν οι συνυπογράφοντες Βουλευτές, οι οποίοι παραθέτουν  και συγκεκριμένα παραδείγματαπροκηρύξεων στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Οικονομίας και στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Στην ερώτησή τους οι γαλάζιοι Βουλευτές καλούν την αρμόδια Υπουργό να ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους οι προκηρύξεις των Διοικητικών αλλά και λοιπών Γραμματέων έχουν τόσο διαφοροποιημένα προσόντα, και  για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσο πολύ η έκδοση των προκηρύξεων με αποτέλεσμα οι κατέχοντες τις θέσεις να έχουν συγκεντρώσει την απαιτούμενη εμπειρία.

Παράλληλα, ζητούν να ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία γιατί δεν επιλέγει η Επιτροπή του ΑΣΕΠ τον τελικό επιτυχόντα, αλλά επιτρέπεται στον Υπουργό να επιλέξει μέσα από μια λίστα τριών υποψηφίων, καθώς επίσης, τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει κάποιο σύστημα αντικειμενικής μοριοδότησης.

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Τηρήθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ η αναλογία μίας πρόσληψης

Posted on 28 Φεβρουαρίου 2017 by admin

Στοιχεία για τους ρυθμούς προσλήψεων/αποχωρήσεων από το Δημόσιο επί των ημερών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ ζήτησαν με Ερώτηση τους προς την αρμόδια Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη 43 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Καρδίτσας & Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κώστας Τσιάρας.

«Από το 2010 λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του Δημοσίου καθορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων που αποχωρούν. Ειδικότερα για το 2017, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς τέσσερα (μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις)» σημειώνουν στο κείμενο της ερώτησης οι γαλάζιοι Βουλευτές.

Κατόπιν τούτου, οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση να απαντήσει για τον αριθμό τωνπροσλήψεων υπαλλήλων στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουπου πραγματοποιήθηκαν τα 2015-2016. Κυρίως, όμως, ζητούν να πληροφορηθούν για τον αριθμό των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν εκτός των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Στήνουν πελατειακό κράτος και στέλνουν τον λογαριασμό στους πολίτες!

Posted on 12 Ιανουαρίου 2017 by admin

Αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων το 2016 κατά 7 χιλιάδες σε σχέση με το 2015, παρότι ισχύει ο κανόνας μιας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις -με αδιαφανείς και αναξιοκρατικές διαδικασίες- καταγγέλλει με επίκαιρη επερώτηση που συνυπογράφει ο Βουλευτής Καρδίτσας & Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Τσιάρας προς την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη.

Στην επίκαιρη επερώτηση, που υπογράφεται συνολικά από 12 βουλευτές της ΝΔ, τονίζεται ότι «η Κυβέρνηση έχει καταστρατηγήσει κάθε έννοια αξιοκρατίας και χρηστής διακυβέρνησης, αγνοώντας το δημόσιο συμφέρον, μεγεθύνοντας το δημόσιο χωρίς κανένα σχεδιασμό και στέλνοντας το λογαριασμό στον Έλληνα φορολογούμενο». Όπως επισημαίνεται «από την αρχή της διακυβέρνησης παρατηρείται μια στοχευμένη πολιτική για την άλωση του Δημόσιου τομέα μέσω της θέσπισης μέτρων, τακτικών και μεθόδων με κύριο στόχο τη διατήρηση και επέκταση της φάμπρικας του πελατειακού κράτους. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, ο ανορθολογισμός και τελικά η υπέρμετρη και αδικαιολόγητη δημοσιονομική επιβάρυνση του Δημοσίου και κατά συνέπεια του πολίτη».

Τέλος, αφού αναπτύσσονται λεπτομερειακά τα στοιχεία που αποδεικνύουν το όργιο των προσλήψεων και της κατάλυσης κάθε έννοιας αξιοκρατίας, οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καλούν την κ. Γεροβασίλη να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

 • Πώς εξηγείται το γεγονός ότι, ενώ ισχύει ο κανόνας πέντε προς ένα για τις προσλήψεις, το σύνολο των απασχολούμενων σε όλο τον δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων Ν.Π.Ι.Δ.) από 690.425 τον Οκτώβριο 2015 έχει ανέλθει σε 697.228 τον Οκτώβριο 2016;
 • Πού οφείλεται η αύξηση των μισθολογικών δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης το πρώτο 9μηνο του 2016 κατά 146.000.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Λ.Κ.;
 • Πόσες από τις 1.756 περιπτώσεις πρόσληψης κατόπιν δικαστικής απόφασης από τον Σεπτέμβριο 2015 ως τον Οκτώβριο 2016 έχουν δικαστεί πράγματι στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας;
 • Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν αφήνει τους Δήμους να προγραμματίσουν μόνοι τους τον τρόπο κάλυψης των αναγκώντους;

κ. Τσιάρα, την επερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές: Κιλκίς κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, Β΄ Αθηνών κ. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Αττικής κ. Μάκης Βορίδης, Β΄ Αθηνών κ. Σοφία Βούλτεψη, Πέλλας κ. Γιώργος Καρασμάνης, Δράμας, κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, Καβάλας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ηλείας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Λάρισας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Χίου κ. Νότης Μηταράκης και Μαγνησίας κ. Χρήστος Μπουκώρος.

Comments (0)

Tags: , ,

Σ. Βασιλάκος : Οι εκλογές στο Σύλλογο Συνταξιούχων Δ.Υ.

Posted on 13 Οκτωβρίου 2016 by admin

Στις 18 Οκτώβρη 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 πρωί στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, πραγματοποιείται εκλογοαπολογιστική συνέλευση μελών  του Συλλόγου  πολιτικών συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων Καρδίτσας.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της 3ετούς  θητείας του, προσπάθησε και πέτυχε αρκετά και αξιόλογα. Θα μπορούσε βέβαια να πραγματοποιήσει και άλλα. Γενικά θεωρώ θετική την δράση του  και με  την ευκαιρία κρίνω χρήσιμο να μνημονεύσω την παρουσία κάποιων μελών που για πρώτη ίσως φορά, έβαλαν ζητήματα οικονομικά, επαγγελματικά, εργασιακά και άλλα και φυσικά είναι προς τιμήν όλων των άλλων μελών του Δ.Σ. που αρκετές από τις προτάσεις τις  αποδέχθηκαν και τις έκαναν πράξη.

Επειδή ο σύλλογος έχει εγγεγραμμένα κάπου 400 μέλη, και επειδή στις συνελεύσεις προσέρχονται κάπου 100 για να ακούσουν τον απολογισμό του Δ.Σ. και τις διάφορες προτάσεις των μελών του συλλόγου, έκρινα σκόπιμο να δημοσιοποιήσω τις παρακάτω σκέψεις και προτάσεις μου για να πληροφορηθούν όλοι και εφόσον τις κρίνουν χρήσιμες να βοηθήσουν για την υλοποίησή τους:

 1. Στην πριν από τρία χρόνια εκλογοαπολογιστική συνέλευση μπήκε το θέμα τροποποίησης του ισχύοντος καταστατικού το οποίο συντάχθηκε, κατά την χουντική περίοδο,(22-1-1971) και όπως αντιλαμβάνεται κανείς είναι αντιδραστικό και «αρχαίο». Με απόφασή της η συνέλευση εκείνη δέσμευσε το νέο Δ.Σ. όπως μέσα σε ένα χρόνο προχωρήσει στην τροποποίησή του, πράγμα που δεν έκανε, διότι η πλειοψηφία φαίνεται να συμμερίζεται περισσότερο τις απόψεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που ίσως δεν θέλει τροποποίηση και λιγότερο τα μέλη που το εξέλεξαν. Εδώ η πλειοψηφία του Δ.Σ. είναι εκτεθειμένη και καλείται να δώσει εξηγήσεις.
 2. Το ισχύον καταστατικό στο άρθρο 4 αναφέρει ότι : «Μέλη δύνανται να εγγραφώσι εις τον Σύλλογον άπαντες οι λαμβάνοντες σύνταξιν εκ του δημοσίου ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας, εφόσον ήθελε ζητήσει τούτο παρά του Διοικ. Συμβουλίου ή του Συλλόγου εγγράφως…» Και ενώ το καταστατικό ρητά αναφέρει αυτό η πλειοψηφία του Δ.Σ. ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ αρνείται να εφαρμόσει το καταστατικό συμπλέοντας  με τις θέσεις της Ομοσπονδίας η οποία έχει τους λόγους της να μη θέλει μαζικοποίηση των συλλόγων και κατά προέκταση της Ομοσπονδίας. Προτείνω η γεν. συν. να πάρει απόφαση επί του θέματος.
 3. Το καταστατικό σχετικά με την εκλογή αντιπροσώπων προς την ομοσπονδία, ορίζει τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή άλλα μέλη του Δ.Σ., κάτι που είναι αναχρονιστικό, αντιδημοκρατικό και αντιδεοντολογικό. Μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού προτείνω η προσεχής γεν. συν. να δεσμεύσει το νέο Δ.Σ. ώστε οι αντιπρόσωποι για την ομοσπονδία να ορισθούν από τα μέλη του συλλόγου και όχι από τα μέλη του Δ.Σ.
 4. Από τις αρχές της θητείας έγινε η εξής πρόταση προς το δ.σ. η οποία δεν έγινε αποδεκτή ενώ είναι τόσο απλή και με ελάχιστο οικονομικό κόστος: Επειδή τα μέλη του συλλόγου είναι πολλά και για να υπάρχει σύντομη και σίγουρη ενημέρωση και επικοινωνία με αυτά για τις τόσες δράσεις (γεν. συνελεύσεις, εκδρομές, εκδηλώσεις, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κ.α.)προτάθηκε να συγκεντρωθούν οι ηλεκτρονικές δ/νσεις όλων των μελών για να ειδοποιούνται ομαδικά μέσω Η/Υ, και όσα μέλη δεν έχουν Η/Υ, να στέλνεται προς αυτά, μήνυμα στο κινητό τους (SMS).
 5. Όλα τα μέλη του συλλόγου καλό είναι να γνωρίζουν την ηλεκτρονική δ/νση (e-mail) του συλλόγου μας για να επικοινωνούν.
 6. Χρήσιμο είναι ο σύλλογός μας να δημιουργήσει ιστοσελίδα όπου θα αναρτά όλες τις δράσεις και τις ανακοινώσεις, για να λαβαίνουν γνώση τα μέλη.
 7. Το δεύτερο γραφείο που έχει ο σύλλογος καλό είναι να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Ο σύλλογός μας έχει καλό ταμείο από συνδρομές  που κρατάει κατ΄ευθείαν από τη σύνταξη των μελών η Ομοσπονδία και από συνδρομές που πληρώνει το μέλος προς το σύλλογο. Όταν λοιπόν ένας σύλλογος έχει καλό ταμείο, κατά κανόνα μπορεί να είναι ζωντανός, όπως πράγματι είναι ο δικός μας και φυσικά μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα, συμπλέοντας όμως περισσότερο με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών του, και λιγότερο με την  Ομοσπονδία….

 

 

Σχόλια για το απερχόμενο Δ.Σ. και προτάσεις προς τη Γεν. Συνέλευση της 18-10-16

 

Γράφει ο Σωκράτης Βασιλάκος, μέλος του συλλόγου

 

 

 

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031