Tag Archive | "Ευχές"

Tags: , ,

Η ομιλία του Δ. Θεοδωρόπουλου εις τα Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου κ. Τιμοθέου

Posted on 24 Ιανουαρίου 2019 by admin

Ο ιερός υμνογράφος πλέκει στέφανον εγκωμίων και καταστέφει την σεπτήν κορυφήν του παρ’ μιν σήμερον πανηγυρικώς εορταζομένου αγίου ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου Τιμοθέου.

  Έβαψε την γην με τα άχραντα αίματά του ο και ιερομάρτυς Τιμόθεος. Ποίω τρόπ; «Τυφθες βάκλοις», ως ηκούσαμε· τυπτόμενος δηλαδ με ράβδους υπό των απίστων. Ποίω λόγω; «Έρωτι θείων στεμμάτων»·δια τον μεγάλον έρωτα δηλαδή που είχε προς τα θεία στέμματα, τους θείους στεφάνους.

  Ημέρα αγίων μαρτύρων η σημερινή. Μανουήλ, Γεώργιος και Πέτρος, Λέων, Γαβριλ και Σιώνιος, Ιωάννης και Λέων και λοιποί συν αυτοίς τριακόσιοι εβδομήκοντα επτά τον αριθμν ξίφει τελειούνται· Πάροδος δε λίθοις βληθείς τελειούται. Μετά του Τιμοθέου μόνον μάρτυρες εορτάζουν σήμερα. Προεξάρχει δε τούτων ο οσιομάρτυς Αναστάσιος ο Πέρσης, θείω έρωτι και αυτός τελειωθείς. ‘Εβλεπε ο Αναστάσιος στους τοίχους των εκκλησιών ιστορημένα τα μαρτύρια των αγίων, εθαύμαζε τα κατορθώματά τους και σφοδρώς εφλέγετο η καρδία του από τον πόθον να τους μιμηθεί. Όταν φουντώσει στην ψυχή του ανθρώπου ο θείος έρως, τότε αψηφά κινδύνους, εμπαίζει τον φόβον, λοιδορεί τον θάνατον, καταισχύνει την όφρυν του διαβόλου.

  Τιμόθεος και Αναστάσιος, οι κορυφαίοι του χορού των σήμερον εορταζομένων αγίων, ζηλούντες εζήλωσαν τω Κυρίω και ελέγξαντες την πλάνην, την ασέβειαν, την αήθειαν, εξεμέτρησαν βιαίως το ζην. Τους συμπατριώτες του Πέρσες μάγους ήλεγξε ο Αναστάσιος, και τα υπ’ αυτών γενόμενα. Τους συμπατριώτες του Έλληνες ειδωλολάτρες ήλεγξε ο Τιμόθεος, και τις ακατανόμαστες ασχημίες εις τις οποίες επεδίδοντο. Ο σωστικός λόγος της Εκκλησίας εκφράζεται ως λόγος θεολογικός, προφητικός, κατηχητικός, παρακλητικός, προτρεπτικός, όμως και ελεγκτικός. Προ ημερών ο Ιωάννης παρέδωκε την κεφαλήν αυτού επί πίνακι, διότι έλεγε στον Ηρώδη· δεν μπορείς να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Ένας άλλος Ιωάννης, ο χρυσούς την γλώτταν, χρυσούς και την καρδίαν, άφησε την τελευταία του πνο στα Κόμανα του Πόντου εξόριστος, δεδιωγμένος δια τον έλεγχον της βασιλικής αυλής. Μία Εκκλησία που δεν ελέγχει, είναι άλας μεμωραμένον. Όμως ο έλεγχος δεν προϋποθέτει μόνον θάρρος και αυταπάρνηση. Προϋποθέτει και σοφία. Κορώνες και λεονταρισμοί υποκρύπτουν τις πιο πολλές φορές ζήλον ου κατ’ επίγνωσιν, αν όχι δειλία. Άλλοτε όμως βαπτίζουμε την δειλία μας ταπείνωση, και σιωπούμε.

  Τιμόθεον, λοιπόν, τον μέγαν, ως τον αποκαλεί Συμεν ο Μεταφραστής, όλως εξαιρέτως τιμώμεν σήμερον· τον ελληνόπαιδα εκ Λύστρων της Λυκαονίας, τον ηγαπημένον μαθητν του Παύλου, το γνήσιον αυτού τέκνον, τον ισόψυχον, κατα την εκείνου προσηγορίαν. Δύο από τις επιστολές που κοσμούν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, απήυθυνε προς τον τιμώμενον απόστολόν μας ο θείος Παύλος. Και από αυτές αντλούμε πληροφορίες πολύτιμες για τον βίον του, το ήθος, την διακονίαν του.

  «Από βρέφους εγνώρισε τα ιερ γράμματα» δίπλα στην μάμμη του Λωδα και την μητέρα του Ευνίκη, μιας και έμεινε νωρίς χωρίς πατέρα. «Η ανυπόκριτος πίστη που κατοικούσε μέσα στις καρδιές των δύο γυναικών, κατοίκησε και στην δική σου καρδιά», του γράφει στις πρώτες κιόλας σειρές της θεογράφου επιστολής του ο θεόκριτος Παύλος. Εδείχθη τέκνον επαγγελίας, αφού υπό προφητειών παρακινούμενος ο μέγας κήρυξ και απόστολος των εθνών εξέλεξε αυτν και του παρήγγειλε να στρατεύεται την καλήν στρατείαν. Και δεν εγένετο απειθής προς τις παραγγελίες του διδασκάλου περι αγάπης εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής, περί νήψεως εν πάσι, περι αγνότητος και καθαρότητος του βίου, περι δικαιοσύνης και ευσεβείας, υπομονής και πραότητος. Αλλά κατόρθωσε, κανείς να μη καταφρονήσει το νεαρόν της ηλικίας του, γενόμενος παράδειγμα των πιστών και στους λόγους και στην συμπεριφορά, «προς παν έργον αγαθν εξηρτισμένος», άρτιος δηλαδή, κατηρτισμένος εν πάσι. Ακόμη και την περιτομν κατεδέχθη κατα πλήρη συγκατάβασιν. Σε όλα προέκοψε, όσα ο διδάσκαλος τον προέτρεψε. Δια τούτο και έλαβε το υπερμέγιστον χάρισμα της αρχιερωσύνης, υπό αυτού του ορανοβάμονος πνευματικού του πατρός χειροτονηθείς και διάδοχος αναδειχθες του Θεολόγου Ιωάννου εις τον επισκοπικόν θρόνον της μεγάλης πόλεως των Εφεσίων. «Νυκτός και ημέρας» δεν παρέλειπε να ενθυμείται στις δεήσεις του τον ηγαπημένον μαθητήν ο θειότατος Παύλος, και να επιθυμεί με λαχτάρα να τον ανταμώσει, κάθε φορά που τύχαινε να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Είχε αυτόν τον μεγάλον πόθον και την αγάπη, διότι ενεθυμείτο τα δάκρυα του Τιμοθέου, που συνόδευαν τον κάθε αποχωρισμό τους.«Σπούδασον έλθειν προς με ταχέως», του γράφει στην δεύτερη επιστολήν του· φρόντισε δηλαδή να έλθεις γρήγορα κοντά μου· «επιποθώ σε ίδειν, ίνα χαράς πληρωθώ». Είχε μεγάλον πόθον να το δεί, για να γεμίσει με χαρά η ψυχή του, όπως ακούσαμε να του λέει στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα (από την ίδια επιστολή). Και εκείνος ως πιστός συνεργός, σύντροφος και συμπαραστάτης ανταπεκρίνετο ευθύς εις το κάλεσμα του διδασκάλου. Δεν επαισχύνθη ούτε το μαρτύριον του Κυρίου, ούτε τον δέσμιον Παύλον, ούτε τα πολυειδή παθήματα και τον θάνατον που εκείνος υπέστη. Αλλ’ ενεδυναμώθη εν τη χάριτι τη εν Χριστώ Ιησού και συγκακοπάθησε τω ευαγγελί κατα δύναμιν Θεού, ως καλός στρατιώτης Χριστού, μη εμπλεκόμενος ταις του βίου πραγματείαις, ίνα τω στρατολογήαντι αρέσ. Νομίμως ήθλησε και νομίμως εστεφανώθη. Την καλήν παρακαταθήκην εφύλαξε δια Πνεύματος Αγίου του ενοικούντος Εν ημίν. Εσπούδασε να παραστήσει δόκιμον τον εαυτόν του εις τον Θεόν, εργάτην τέλειον, ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας· και να τηρήσει «την εντολν άσπιλον, ανεπίληπτον μέχρι της επιφανείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

 

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ν. Θεοδωρόπουλου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς μας Μητροπόλεως

Comments (0)

Tags: , ,

Με κάθε επισημότητα τα ονομαστήρια του Σεπτού Ποιμενάρχου μας

Posted on 24 Ιανουαρίου 2019 by admin

Την 22α Ιανουαρίου 2018 η Ορθόδοξος κατ’ Ανατολάς Καθολική του Χριστού Εκκλησία εόρτασε την ιερά μνήμη του αγίου, ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου Τιμοθέου.

Ιδιαιτέρως η τοπική μας Εκκλησία ετίμησε τον Άγιο απόστολο Τιμόθεο καθότι κατ’ αυτήν την ημέρα ήγαγε τα σεπτά ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος.

Ως εκ τούτου, το εσπέρας της 21ης Ιανουαρίου, τελέσθηκε η ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης.

Κατά την διάρκεια αυτού προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Δήλου, Μήλου καὶ Μυκόνου  κ. Δωρόθεος συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών

Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ,

Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.  Χρυσοστόμου,

Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ.  Νεκταρίου,

Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.  Ιεροθέου,

Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού καὶ Πολυφέγγους κ.  Διονυσίου,

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου,

Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου,

Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου,

Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου

και του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Τιμοθέου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ευχαρίστησε τους Αρχιερείς για τους κόπους τους, ώστε να βρίσκονται κοντά του συνεορταστές.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο χοροστατών Αρχιερεύς.

Την 22α Ιανουαρίου, ανήμερα της εορτής, τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία στον ως άνω Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.

Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος, ενώ της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος.

Μετείχαν στην ευχαριστιακή σύναξη οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:

Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος,

Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ,

Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος,

Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος,

Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος,

Μεσσηνίας, Μεθώνης, Κορώνης, Πύλου και Ανδρούσης κ. Χρυσόστομος,

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας,

Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος,

Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος,

Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος

και Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.

Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος και πρ. Αυλώνος κ. Χριστόδουλος.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Προ της απολύσεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ευχαρίστησε τους παρισταμένους Αρχιερείς για την παρουσία και τις ευχές τους, παράλληλα δε τους Κληρικούς και τους λαϊκούς που προσήλθαν στην ιερά μνήμη του αγίου, ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου Τιμοθέου, καθώς και να του ευχηθούν για την ονομαστική του εορτή.

Κατά τις λατρευτικές εκδηλώσεις, έψαλλε ο χορός της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» υπό τη Χοραρχία του Διευθυντού αυτής κ. Ιωάννου Παπαχρόνη.

Ευχές επί τις ονομαστηρίοις ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εδέχθη μετά το πέρας της ακολουθίας του Εσπερινού κατά την διανομή του άρτου και την επομένη ημέρα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού.

Comments (0)

Tags: , ,

Η πρώτη του νέου πολιτειακού έτους 2019 στην Τοπική μας Εκκλησία

Posted on 02 Ιανουαρίου 2019 by admin

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019, ανήμερα της Δεσποτικής εορτής της περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, τέλεσε την Θεία Λειτουργία και ομίλησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καρδίτσης.

  Μετά την απόλυση, προέστη της Δοξολογίας επί τη ενάρξει του νέου πολιτειακού έτους.

  Ακολούθως και ώρα 11:15΄π.μ., μετέβη στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσης, όπου ευλόγησε την βασιλόπιτα και ευχήθηκε για την ονοματική του εορτή τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλειο Τσιάκο.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε και έκοψε την βασιλόπιτα για τους υπαλλήλους της Ι.Μ.

Posted on 02 Ιανουαρίου 2019 by admin

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018, ευλόγησε και έκοψε την βασιλόπιτα για τους υπαλλήλους και συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στο χώρο του Επισκοπείου.

Στην ομιλία του ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους κληρικούς και λαϊκούς για την αγάπη που δείχνουν καθημερινά για την Ιερά μας Μητρόπολη και τον ίδιο. Πραγματοποίησε μια ανασκόπηση του παρελθόντος έτους, δηλώνοντας την ικανοποίησή του για τα πεπραγμένα. Εξήρε ιδιαιτέρως την κ. Αντιγόνη Τσιούτσιου, της οποίας η αγάπη για την Εκκλησία του Χριστού, την Τοπική μας Εκκλησία και το ποιμαντικό έργο Αυτής την ώθησε να δωρίσει στην Ιερά μας Μητρόπολη μια ολοκαίνουργια οικοδομή επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με αυτή της την ενέργεια σημάδεψε το παρελθόν έτος. Τέλος, ευχήθηκε καλή και ευλογημένη χρονιά σε αυτούς και στις οικογένειές τους.

Στο τέλος μοίρασε την βασιλόπιτα και από μια ευλογία. Η κ. Αγλαΐα Κεφαλά, ευπρεπίστρια και οικονόμος της Ιεράς μας Μητροπόλεως κέρδισε το φλουρί της εφετινής χρονιάς.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κάλαντα από τη Στρατονομία και τη Φιλαρμονική στο Δημαρχείο

Posted on 31 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Με τον πιο μελωδικό τρόπο έκλεισε το 2018 στο Δημαρχείο Καρδίτσας. Γι’ αυτό φρόντισαν οι δόκιμοι Στρατονόμοι και Αερονόμοι του ΚΕΣΝ που επισκέφθηκαν νωρίς το πρωί το Δημαρχείο και τραγούδησαν τα κάλαντα με τη συνοδεία μουσικών οργάνων και αντάλλαξαν ευχές με το Δήμαρχο κ. Φώτη Αλεξάκο, ο οποίος του ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία, καλή θητεία και ευχάριστες αναμνήσεις από την πόλη μας.

Λίγη ώρα αργότερα το Δημαρχείο επισκέφθηκε και η Φιλαρμονική του Δήμου ερμηνεύοντας κάλαντα και εορταστικούς σκοπούς και εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα και τις ευχές του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των εργαζομένων του Δήμου.

Comments (0)

Tags: , ,

Ευχές του Μητροπολίτη κ.κ. Τιμόθεου για τα Χριστούγεννα

Posted on 24 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Εψάλαμε κατα την ακολουθία του Όρθρου στην τρίτη (γ΄) ωδή τὴν Καταβασία: «Τω προ των αιώνων, εκ Πατρός γεννηθέντι αρρεύστως Υιώ, και επ᾿ εσχάτων εκ Παρθένου, σαρκωθέντι ασπόρως, Χριστώ τω Θεώ βοήσωμεν· Ο ανυψώσας το κέρας ημών, άγιος ει Κύριε» (Καταβασία γ΄ ωδής Χριστουγέννων).

Ο Υιός, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γεννήθηκε από τον αγέννητο Πατέρα «αρρεύστως» που σημαίνει απαθώς. Είναι Υιός Μονογενής και γεννήθηκε από την ουσία του Πατρός και γι’ αυτό είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα. Ἡ γέννηση του Υιού είναι άχρονη και άναρχη! Αυτό υπονοεί η έκφραση «προ των αιώνων», που χρησιμοποιεί ο ποιητής, ἢ «προ πάντων των αιώνων» που λέγουμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας.

Ο Υιός, ο οποίος γεννήθηκε ανάρχως και απαθώς από τον Θεό Πατέρα «επ’ εσχάτων» «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλάτ. 4, 4), σαρκώθηκε από την Παρθένο Μαρία «ασπόρως». Το «επ’ εσχάτων» της θείας Ενανθρωπήσεως, που αντιστοιχεί στο «προ των αιώνων» της αϊδίου γεννήσεως, προσδιορίζει τον χρόνο, κατά τον οποίο ο Κύριος σαρκώθηκε. Και το «ασπόρως» της συλλήψεως από την αγία Παρθένο δηλώνει τον υπερφυσικό τρόπο, με τον οποίο ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή χωρίς τη μεσολάβηση ανδρικού σπέρματος.

Τις εκφράσεις «ο ανυψώσας το κέρας ημών» και «άγιος ει Κύριε» ο ιερὸς Κοσμάς ο μελωδός τις δανείζεται από την τρίτη βιβλική ωδή της αγίας Άννης (Α΄ Βασ. 2, 1-2).

Ο Κύριος με την ενανθρώπησή Του «ανύψωσε το κέρας ημών», δηλαδή κατέστησε κι εμάς τους ανθρώπους που Τον πιστεύουμε και Τον ακολουθούμε μετόχους της δικής Του δυνάμεως και της δικής Του δόξας. Τα κέρατα των ζώων φανερώνουν τη δύναμή τους. Έτσι και οι Χριστιανοί, πιστεύοντας στον Γεννημένο Σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό, μετέχουν στη δύναμη και τη δόξα Του.

Στους καιρούς μας, κατά τους οποίους πνευματικές αξίες, παραδόσεις και αρχές θεμελιωμένες στην παγκόσμια συνείδηση κλονίζονται∙ σήμερα που πολλοί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στις πολυθόρυβες αποχρώσεις της ζωής, ενώ παράλληλα υψώνονται είδωλα μίας νοοτροπίας, η οποία αρνείται παρακαταθήκες αιώνων, η αγία Ορθοδοξία με την Γέννηση του Σωτήρα Χριστού και μέσω του ασκητικού της ιδεώδους ανοίγει ορίζοντες φωτός και ελπίδος.

Ο Κύριος μας ανύψωσε και μας έδωσε δύναμη! Μας χάρισε φως, γιατί είναι Αυτός το Φως το αληθινό∙ μας χάρισε τη θεογνωσία για να μπορούμε να παλεύουμε με όλα τα σκύβαλα του άκοσμου κόσμου μας και μας χάρισε, τέλος, την αγιότητα και την αιωνιότητα.

Γι’ αυτό, πρέπει να πάψουμε να επηρεαζόμαστε από το δαιμονικό πνεύμα του αιώνος τούτου, που δαιμονοποιεί τη ζωή μας και να ακολουθήσουμε το αστέρι της Βηθλεέμ, ώστε να ανεύρουμε μέσα στη φάτνη εσπαργανωμένο τον Σωτήρα Κύριο και να Τον προσλάβουμε και να Τον τοποθετήσουμε στη φάτνη της καρδιάς μας και να ενωθούμε μαζί Του.

Αδελφοί μου, κ α λ ὰ   κ α ὶ   ε υ λ ο γ η μ έ ν α   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α!

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα Κώστα Τσιάρα για τη νέα σχολική χρονιά

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εύχομαι από καρδιάς σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους, μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Προσμένουμε  και αυτή την χρονιά, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του νομού μας, από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές Δ/νσεις εκπαίδευσης αλλά και από την επίσημη Κεντρική Πολιτεία να σταθούν αρωγοί στην εκπαιδευτική μας κοινότητα. Περιμένουμε να  διευκολύνουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν το  δύσκολο και απαιτητικό εκπαιδευτικό έργο, με την έγκαιρη αποκατάσταση και συμπλήρωση της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και την ενίσχυση των σχολείων ολόκληρης της περιφέρειας με το αναγκαίο έμψυχο προσωπικό.

Η εκπαίδευση αποτελεί, διαχρονικά, τη σημαντικότερη επένδυση κάθε σύγχρονης Πολιτείας. Και παρά τις ελλείψεις, το ελληνικό σχολείο συνεχίζει να αποτελεί το φυσικό εργαστήρι μέσα στο οποίο αναπαράγεται η γνώση και η δημιουργική, κριτική σκέψη. Παραμένει το υγιές φυτώριο που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία για να επωάσει ξανά στις νεότερες γενιές το αίσθημα της αισιοδοξίας και να εδραιώσει και πάλι την κοινή πεποίθηση πως σαν κοινωνία αξίζουμε περισσότερα και αξίζουμε καλύτερα.

Καλή Αρχή!

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ευχές της Ασημίνας Σκόνδρα για τη νέα σχολική χρονιά

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.  Αφετηρία  της νέας σχολικής χρονιάς, το πρώτο κουδούνι που θα ακουστεί σήμερα στα σχολεία,  για το  όμορφο και χρήσιμο  ταξίδι γνώσης και μάθησης.

Παράλληλα όμως το σχολείο  είναι και το εργαστήρι, όπου  σφυρηλατείται   ο χαρακτήρας των παιδιών, εκεί  αναδεικνύονται τα ταλέντα τους και ενισχύεται η πνευματική τους καλλιέργεια. Δομούνται οι  αυριανοί  πολίτες, με γνώσεις, με ήθος, με αγωγή, με προσωπικότητα και κοινωνική ευαισθησία.

Το μέλλον της  κάθε οικογένειας, της κάθε τοπικής κοινωνίας, αλλά κυρίως της πατρίδας και του έθνους  είναι τα παιδιά.  Η  παιδεία είναι το θεμέλιο  της κοινωνικής προόδου γι΄αυτό  πρέπει να βασίζεται σε αρχές, πρότυπα, αξιοκρατία και ευγενή άμιλλα.

Η σχολική χρονιά, δεν ξεκινά βέβαια με τους καλύτερους οιωνούς.  Κυρίως λόγω της ιδεοληπτικής στάσης της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και λόγω της οικονομικής δυσχέρειας,  που κάθε χρόνο μεγαλώνει.

Δυστυχώς, η  παρούσα κυβέρνηση αντί, ως οφείλει,  να διαμορφώσει το κατάλληλο  περιβάλλον , όπου θα ευδοκιμήσουν οι προσπάθειες, οι κόποι και οι θυσίες της ελληνικής οικογένειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας , γκρεμίζει ότι θετικό βρήκε, οπισθοδρομεί, πελαγοδρομεί και δημιουργεί προβλήματα αντί να λύσει.

Προκαλεί   ανησυχία και αγανάκτηση,  που στην εποχή της πολυπολιτισμικότητας, αντί να θωρακίσει, μέσω και του σχολείου, την εθνική συνείδηση, τα ελληνικά ιδανικά και αξίες  και την ορθόδοξη πίστη, τα χαλαρώνει , υπονομεύει και καταργεί ότι συμβάλει στην εδραίωσή τους, στην αγνή και ευαίσθητη ψυχή των παιδιών.

Γι’ αυτό, εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς μας  και στη κοινωνία, να καλύψουν  το κενό  αυτό και να  αναλάβουν  τις απαραίτητες  πρωτοβουλίες.  Παράλληλα χρειάζεται μεγάλη σύμπνοια, συνεργασία και προσπάθεια από γονείς, εκπαιδευτικούς, τοπικούς φορείς και εκκλησία.

Στο ξεκίνημα της χρονιάς , εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές, να έχετε υγεία και δύναμη, ώστε με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, να κάνετε ένα ακόμη βήμα στη ζωή σας. Στυλοβάτες και αρωγοί είναι οι γονείς σας, που παραμερίζουν τις δυσκολίες  και τις δικές τους ανάγκες, προκειμένου να σας  συμπαρασταθούν και να  εξασφαλίσουν την πρόοδό σας.

Εύχομαι στους εκπαιδευτικούς, υγεία και καλή δύναμη,  ώστε ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα,  που όπως και όλοι οι   Έλληνες  αντιμετωπίζετε, να αξιοποιήσετε τις  γνώσεις, τις  εμπειρίες, την ευαισθησία και την  θέληση για προσφορά  και να συνεχίσετε  τις άοκνες προσπάθειές σας , με υπομονή και επιμονή,  για  να επιτευχθεί  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καλή, ευλογημένη  και δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη επιτυχίες.

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Τσιάκου για τη νέα σχολική χρονιά

Posted on 10 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Μια νέα σχολική χρονιά με όνειρα και ελπίδες ξεκινάει σήμερα για τα παιδιά μας. Από νωρίς το πρωί οι δρόμοι και οι αυλές των σχολείων θα γεμίσουν από τις γνώριμες παιδικές φωνές. Φωνές γεμάτες ελπίδα, γεμάτες αισιοδοξία.

Είναι αυτή η νέα γενιά που μας γεμίζει και εμας με αισιοδοξία και με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας.

Στηρίζουμε τα παιδιά μας σε αυτό το όμορφο, μαγικό και μοναδικό ταξίδί τους στον κόσμο της γνώσης και της μόρφωσης. Τους ευχόμαστε η σχολική χρονιά να είναι δημιουργική και να τους δώσει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται να αποκτήσουν στην μετέπειτα ζωή τους. Εμείς, μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, θα είμαστε δίπλα τους για να στηρίζουμε τα βήματα τους.

Όμως και για τους εκπαιδευτικούς μας η σημερινή μέρα σηματοδοτεί κάτι μοναδικό: Μια καινούργια αρχή στη επαγγελματική τους ζωή. Με παλαιούς και νέους μαθητές και μαθήτριες πορεύονται και αυτοί στο δύσκολο αλλά τόσο όμορφο κόσμο της σχολικής εκπαίδευσης.

Εύχομαι στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς καλή σχολική χρονιά, γεμάτη γνώση και δημιουργία, γεμάτη όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας!

 

Comments (0)

Tags: , ,

Καλωσόρισμα της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκ/σης Ελ. Αναστασοπούλου

Posted on 10 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Αγαπημένε μας μαθητή, αγαπημένη μας μαθήτρια, να τσιγκλάς τ’ αλλοτινά απομεινάρια, με πείσμα και θάρρος, να κάνεις όνειρα με τα μάτια ανοιχτά, να γίνεις η όμορφη εικόνα του μέλλοντος με νου δεκτικό και με ζεστή καρδιά να λες: «εγώ θα συνεχίσω την περιπλάνηση, ανοίγοντας δρόμους πλατιούς ενάντια στο σκότος,
απαλύνοντας της γης το χώμα, ξαναμοιράζοντας το αστέρι σ’ όσους κοπιάσουν να ‘ρθούνε» Πάμπλο Νερούδα.

Σήμερα είναι για όλους μας μια νέα αρχή. Κάθε αρχή σηματοδοτεί και μια ελπίδα,  κάθε ένας και κάθε μία από εσάς σηματοδοτεί μια υπόσχεση: να μετατρέψει την κάθε μέρα σε μια αρχή, γεμάτη όνειρα και προσδοκία.

Από σήμερα και μέχρι το τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς,  το σχολείο θα μετατραπεί σε χώρο συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετικές ανάγκες. Όλοι και όλες εσείς, οι μαθητές και οι μαθήτριες των μικρών και των μεγάλων τάξεων, των διαφόρων χωρών, πολιτισμών και εθνοτήτων,  θα αποτελέσετε μια κοινωνία  ανθρώπων με  καθοριστικό και υπεύθυνο ρόλο στη συμμετοχική διαδικασία της εκπαίδευσης, με ευθύνες,  υποχρεώσεις και  δικαιώματα. Μια κοινωνία όπου μαθαίνεται η δημοκρατία.

Η πολιτεία, στο πλαίσιο του δικού της ρόλου, ανέλαβε έγκαιρα τις υποχρεώσεις της και φρόντισε να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Σε λίγο θα πάρετε στα χέρια σας τα βιβλία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι δάσκαλοι σας είναι όλοι εδώ, διαθέσιμοι να συνταξιδέψουν μαζί σας στον κόσμο των βιβλίων,  πρόθυμοι   να σας βοηθήσουν στην ανακάλυψη της γνώσης, έτοιμοι να δημιουργήσουν πρώτα μαζί με εσάς, τους μαθητές τους, αλλά και με τα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ένα περιβάλλον όπου θα ριζώσει η μόρφωση  και θ’ ανθίσει η Παιδεία.

Ωστόσο, μόρφωση δεν είναι η αποταμίευση πληροφοριών και δεδομένων από τους δασκάλους στα μυαλά των μαθητών. Η μόρφωση είναι  άσκηση ελευθερίας. Είναι εργαλείο που θα σας μάθει πως να αντιλαμβάνεστε, να ερμηνεύετε, να κριτικάρετε  και τελικά να μεταμορφώνετε τον κόσμο γύρω σας. Είναι ο δρόμος που θα σας μετασχηματίσει από όντα στην υπηρεσία των άλλων, σε αυτεξούσιους ανθρώπους  που θα αγωνίζονται ν’ αλλάξουν τον κόσμο.  Γιατί,  ευτυχώς το διαχρονικό όνειρο των νέων είναι ν’ αλλάξουν τον κόσμο. Η νιότη είναι ρεαλίστρια, ζητάει το αδύνατο. Θέλει τον κόσμο και τον θέλει τώρα. Κι αν δεν υπάρχει δρόμος ανοιχτός θα χαράξει έστω ένα μονοπάτι.

Παιδεία δεν είναι απλά, μια μεταβίβαση γνώσεων. Είναι μια παιδευτική διαδικασία διαλόγου, που λυτρώνει τον μαθητή από την υποδούλωση της σιωπής και ελευθερώνει τον δάσκαλο από την δουλεία του μονολόγου. Ένας διάλογος, μέθοδος γνώσης για την επιστημονική προσέγγιση της πραγματικότητας, για την αναζήτηση των διαλεκτικών συνδέσεων που την ερμηνεύουν. Είναι, μια κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρωπος ενσυνείδητα μετασχηματίζει τα πράγματα που δίνουν μορφή στη ζωή του.

Αγαπητοί Δάσκαλοι, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

η Παιδεία είναι μια πράξη αγάπης και η αγάπη θέλει θάρρος. Γι αυτό ας  δώσουμε στους μαθητές μας τα εργαλεία για να γίνουν δημιουργοί της δικιάς τους πραγματικότητας, ας τους μυήσουμε στη δημιουργική συζήτηση, στην αμφισβήτηση και στην κριτική σκέψη. Διότι «φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά… τον σκύλο σκύλο, τον λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι»

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συγχαρητήριο μήνυμα Γιώργου Κωτσού για τις πανελλαδικές

Posted on 29 Αυγούστου 2018 by admin

Εκφράζω από τα βάθη της καρδιάς μου θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις υποψήφιες και σε όλους τους υποψήφιους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για την επιτυχή έκβαση της μάχης εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας.

Συγχαίρω επίσης τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους που στάθηκαν αρωγοί όλα αυτά τα χρόνια στην επίπονη προσπάθεια αυτών των παιδιών και σήμερα βλέπουν τους κόπους τους να δικαιώνονται.
Εύχομαι ολόψυχα να τα καμαρώσουν γρήγορα νέους επιστήμονες και προπάντων χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία και στην πατρίδα, με λαμπρή επαγγελματική και κοινωνική σταδιοδρομία.
Υπάρχει βέβαια και η άλλη όψη του διαγωνιστικού σκηνικού των πανελλαδικών εξετάσεων η οποία αφορά τις νέες και νέους του Νομού μας που παρ’ ότι αγωνίστηκαν, δεν κατάφεραν να πραγματώσουν τον στόχο τους.
Σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους θέλω να επισημάνω ότι στη σύγχρονη εποχή δεν πρέπει να βλέπουν τη ζωή με απαισιοδοξία μετά από οποιαδήποτε αποτυχία!
Αλήθεια είναι ότι οι πανεπιστημιακές σπουδές δημιουργούν σημαντικές προοπτικές, αλλά δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για την κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση.
Όλα τα νέα παιδιά διαθέτουν μοναδικά ταλέντα τα οποία μπορούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό, μέσα από εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες και μεθόδους που σήμερα προσφέρονται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Ακόμη και στο πολύ δύσκολο εργασιακό πλαίσιο της Ελλάδας, ένας νέος με πίστη στον εαυτό του, πλήρη εκμετάλλευση των δεξιοτήτων του και θέληση για σκληρή δουλειά, έχει πολλές πιθανότητες να επιτύχει.
Εξάλλου την επιτυχία δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση μόνο η πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά ο αγώνας και η εξυπνάδα του προσώπου που την επιδιώκει.
Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και καλή σταδιοδρομία στη ζωή όλων σας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κώστας Τσιάρας: Οι Καρδιτσιώτες δικαιούμαστε να είμαστε πολύ περήφανοι

Posted on 28 Αυγούστου 2018 by admin

Με αφορμή την ανακοίνωση των Βάσεων των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων στα Πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ, ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την φετινή ανακοίνωση των βάσεων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι Καρδιτσιώτες δικαιούμαστε να είμαστε πολύ περήφανοι και ακόμα περισσότερο αισιόδοξοι.

Οιυποψήφιοι  του νομούς μας που πλέον κρατούν στα χέρια τους το πολυπόθητο διαβατήριο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Συγχαρητήρια που κατάφεραν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην σκληρή δοκιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων και να πλημυρίσουν με αισθήματα χαράς και περηφάνιας τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς τους,που στάθηκαν αρωγοί στην μεγάλη τους προσπάθεια.

Σε όλους όσοι κατάφεραν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις φετινές Εξετάσεις, εύχομαι ένα όμορφο και δημιουργικό ταξίδι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αλλά και όσοι δεν κέρδισαν αυτή τη χρονιά τη μάχη των Πανελληνίων, είμαι σίγουρος ότι δεν θα παραδώσουν τα όπλα και με ακόμα σκληρότερη δουλειά θα κυνηγήσουνξανά με αυτοπεποίθηση τα όνειρά τους».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα του κ. Δημήτρη Σιούφα προς τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Posted on 28 Αυγούστου 2018 by admin

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρης Σιούφας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χθες για περίπου εκατό τέσσερις χιλιάδες νέες και νέους της Πατρίδας μας άνοιξε ο δρόμος της Ανώτατης Παιδείας, της πορείας προς την πνευματική και επαγγελματική ζωή. Μεταξύ αυτών και εκατοντάδες νέοι και νέες από το Νομό μας και με εξαιρετικές επιδόσεις.

Στις οικογένειές τους, στους καθηγητές τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Στο δικό τους αγώνα για μάθηση, γνώση και ήθος, στηρίζεται η επιτυχία τους, μαζί με την δική τους προσπάθεια.

Σε όσα από τα παιδιά δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο ή επέλεξαν άλλους δρόμους έχω να πω, το λέω πάντα, ότι η ζωή έχει πολλές ευκαιρίες  πάντα για όλους, αλλά και άλλες επιλογές.

Η επιτυχία στη ζωή και η  εξασφάλισή της  εξαρτάται από την προσωπική  αυτογνωσία, την  αυτοπεποίθηση, τον καθημερινό αγώνα, την έμπνευση, την επιμονή και την εργατικότητα.

Και βεβαίως από όλους μας, να βγάλουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, την Χώρα από την κρίση, για να ξανάρθει δυνατά η προοπτική και η αισιοδοξία για το μέλλον τους.

Ας είναι γερά και καλότυχα όλα τα παιδιά της Ελλάδας».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συγχαρητήριο μήνυμα της Ασημίνας Σκόνδρα στους επιτυχόντες των πανελληνίων

Posted on 28 Αυγούστου 2018 by admin

Θερμά συγχαρητήρια  στους επιτυχόντες στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας.  Ιδιαίτερα σε σας τις νέες και τους νέους της Καρδίτσας, που η κοπιαστική, πειθαρχημένη και πολυετής προσπάθειά σας, έφερε την ποθητή επιτυχία σας.  Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια  εργατικότητα, σύνεση και  ευθύνη ώστε  οι επιτυχίες να διαδέχονται η μία την άλλη, γιατί  οι εξετάσεις στη ζωή είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες.

Συγχαρητήρια στους γονείς, για την συμπαράσταση και συμβολή σας στην επιτυχία των παιδιών σας.  Δώσατε τον δικό σας αγώνα, που με τις  σημερινές  συνθήκες,  έγινε δυσκολότερος , όμως κάνατε  σιωπηρά τις δικές σας θυσίες, για να στηρίξετε τα όνειρά τους. Εύχομαι  να  έχετε  καλή δύναμη και υγεία, για να τα στηρίξετε και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς του Νομού μας,  που  με αυξημένο αίσθημα  καθήκοντος και με επαγγελματισμό υπηρετήσατε  την κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα και επιτεύχθηκαν  υψηλές αποδόσεις, για μια ακόμη χρονιά.

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και τη συμμετοχή σας , στους  απόφοιτους  που δεν είχατε το επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Θέλω με αγάπη να σας  πω, ότι οι ευκαιρίες δεν τελείωσαν και πως σε  μια νέα προσπάθεια είναι βέβαιο ότι θα ανταμειφθείτε. Οι πανελλήνιες δεν είναι μονόδρομος και οι προοπτικές δεν τελειώνουν ποτέ. Ανασυντάξτε τις δυνάμεις σας, μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας, απαντήστε στις προκλήσεις.

Εύχομαι  καλή σταδιοδρομία και επιτυχία, σε ότι επιλέξατε  να κάνετε , στις νέες και τους νέους που αποφασίσατε  να μην λάβετε μέρος στις πανελλήνιες, αλλά προτιμήσατε  να μπείτε  αμέσως στον επαγγελματικό στίβο.

Το μέλλον της πατρίδας μας και η ελπίδα του μέλλοντος είναι η νεολαία μας.

Επιβάλλεται τάχιστα να ανατρέψουμε την κακή κατάσταση της χώρας , για να πάψουν τα παιδιά μας  να  βιώνουν τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας  κρίσης, για την οποία άλλωστε, δεν έχουν  καμία ευθύνη.

Η Πολιτεία επιβάλλεται να δώσει τολμηρές και αποτελεσματικές  λύσεις και ελπίδα στη νέα γενιά.             Η «αιμορραγία» στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων, όχι μόνο πρέπει να σταματήσει, αλλά  να επαναπατριστούν, όσοι βρίσκονται ήδη εκτός Ελλάδας. Η χώρα μας έχει ανάγκη  τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους και είναι εκείνοι, που θα στηρίξουν  καθοριστικά την πατρίδα μας να ανακάμψει.

Είναι  καθήκον όλων μας συντεταγμένα, με επιμονή, πίστη και πείσμα να παλέψουμε για την προοπτική της Ελλάδας και γι΄αυτά τα παιδιά, που σήμερα όλοι, ακόμα κι αυτοί που θεωρούν την αριστεία «ρετσινιά»,  βγαίνουμε και τα συγχαίρουμε.

Εύχομαι στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες, καλές σπουδές και καλή φοιτητική ζωή.

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος προς τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών

Posted on 28 Αυγούστου 2018 by admin

Αγαπητά μου παιδιά, νέοι φοιτητές και φοιτήτριες·  Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την εισαγωγή σας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας μας  σηματοδοτεί για όλους σας μία καινούρια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή σας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νέο κύκλο ζωής, ο οποίος βασίζεται στους κόπους του προηγούμενου, και ο οποίος κλείνει μέσα του όλες τις ελπίδες σας, τις προσδοκίες, τα πιο αισιόδοξα και φιλόδοξα οράματά σας για το πιο λαμπρό μέλλον που πρόκειται να έρθει.

Στην πορεία αυτή, περιδιαβαίνοντας το ξεχωριστό, απέραντο -το γεμάτο ευχάριστες εκπλήξεις και συγκινήσεις- μονοπάτι της γνώσης, μη λησμονήσετε την Πηγή της Σοφίας, της Γνώσης και της μόνης Αλήθειας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας φωτίζει, λοιπόν, το ανέσπερο φως Του όχι μόνο το μονοπάτι της γνώσης, αλλά και το δύσβατο μονοπάτι της ζωής σας. Ας φωτίζει «τα όμματα της διανοίας» σας, έτσι ώστε να κάνετε την πιο κατάλληλη επιλογή για σας.

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου εκφράζω προς εσάς, τους γονείς και τους καθηγητές σας, ολόθερμα συγχαρητήρια. Δεχθείτε και τη δική μου χαρά προστιθέμενη στη δική σας χαρά, για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στη ζωή σας. Το συναίσθημα αυτό της χαράς ενισχύεται κι από το συναίσθημα της υγιούς υπερηφάνειας, αφού το ποσοστό επιτυχίας των εξεταζομένων μαθητών της επαρχίας μας ήταν πολύ υψηλό.

Ωστόσο, όσοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη δοκιμασία αυτή, να το θεωρήσουν ως αφορμή για μία νέα προσπάθεια. Ας έχουν υπομονή, επιμονή, αγάπη, θάρρος, πίστη στο Θεό και να είναι σίγουροι ότι θα επιτύχουν! Άλλωστε, σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται η ευτυχία στη ζωή μόνο από την επιτυχία στις εξετάσεις. Ευτυχής, επιτυχημένος και ολοκληρωμένος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει καλλιέργεια ψυχής. Να έχετε πάντα κατά νου τα λόγια ενός σοφού: «Επιτυχία στη ζωή δεν είναι όσα μπορείς να κερδίσεις, αλλά όσα περισσότερα μπορείς να προσφέρεις!».

Θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να συναντηθούμε προτού αναχωρήσετε για τις εγγραφές σας και την ανεύρεση διαμονής στον τόπο των Σχολών σας. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να προσέλθετε την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018:

α) οι νεοεισαχθέντες φοιτητές της περιοχής του Νομού Καρδίτσας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στις 7:30 μ.μ. και

β) οι νεοεισαχθέντες φοιτητές της περιοχής των Φαρσάλων στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στις 11:30 π.μ.

Με τις θερμότερες ευχές μας, όπως ο Δωρεοδότης Κύριος ημών Ιησούς Χριστός χαρίζει απαύστως και πλουσιοπαρόχως τις ευλογίες Του σε όλους σας, διατελώ

 

Με πατρική αγάπη

 

 

Comments (0)

Κωστής Μαραβέγιας - Δυο γυναίκες
Αντώνης Βαρδής - Θέλω να σε δω
Μελίνα Ασλανίδου - Αόρατη πληγή
Φίλιππος Πλιάτσικας - Πολύ χιόνι
Χάρις Αλεξίου - Εξαρτάται
Μάνος Ξυδούς - Γοργόνα
Γιάννης Πάριος - Μόνο αγάπη
Έλλη Πασπαλά - Αύγουστος
Μιλτιάδης Πασχαλίδης - Ανεπίδοτο
Γλυκερία - Δεν έχω πολλά

 


LP - Other people
Wham - Everythink she wants
Sweet - Love is like oxygen
Tina Turner - Steamy windows
Lisa Stansfield - All around the world
Maggie Rielly - Everythink we touchl
Sheryl Crow - My favorite mistake
Fairground Attractions - Perfect
Air Supply - Lost in love
Bad Boys Blue - A world

 


Μάιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC