Tag Archive | "Καπράνας"

Tags: , ,

Γ. Καπράνας: Όλοι στην 24ωρη πανκαρδιτσιώτικη απεργία

Posted on 19 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Σαν Εργατικό Κέντρο το είχαμε πει ότι η νέα Κυβέρνηση από την αρχή έδειξε το δρόμο που θα ακολουθήσει σε θέματα που αφορούν το χώρο της εργασίας.

Από την αρχή έδειξε ότι ο Σ.Ε.Β. θα είναι αυτός που θα δίνει εντολές και η Κυβέρνηση θα νομοθετεί και θα περνάει τροπολογίες που θα είναι συμβατές απέναντι στα συμφέροντά τους και εχθρικές απέναντι στα συμφέροντα των εργαζομένων.

Μετά την ψήφιση των τροπολογιών για την κατάργηση του βάσιμου λόγου της απόλυσης εργαζομένων αλλά και την συνυπευθυνότητα εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων,  καταθέτει τώρα προς διαβούλευση και ψήφιση ένα «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»  που περιλαμβάνει ένα πλήθος διατάξεων που πλήττουν βάναυσα τον πυρήνα του συλλογικού και ατομικού εργατικού δικαίου καθώς και βασικά ζητήματα της συνδικαλιστικής δράσης.

Συγκεκριμένα:

Με τη νέα παράγραφο 8  που προστέθηκε στο άρθρο 3 του ν.1876/1990 προβλέπεται ότι οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές ΣΣΕ είναι δυνατόν να θεσπίσουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων, τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ΄εξοχήν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.

Είναι σίγουρο ότι η διάταξη αυτή θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το εύρος εφαρμογής των κλαδκών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και την ίδια την ύπαρξή τους, αφού όπως είναι φανερό πλήθος επιχειρήσεων θα επιδιώξουν να εξαιρεθούν από τους κλαδικούς μισθούς, ενώ οι εργαζόμενοι σ΄αυτές θα δουν τους μισθούς τους να μειώνονται σημαντικά.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τη σχεδόν στερεότυπη επίκληση οικονομικών προβλημάτων από τις επιχειρήσεις  και την συχνότατα καταχρηστική, προσφυγή των επιχειρήσεων στις παραπτωχευτικές διαδικασίες, το εύρος των εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής   των κλαδικών ΣΣΕ προμηνύεται ιδιαίτερα μεγάλο.

Στο άρθρο 51 που γίνεται αναφορά στη συρροή Συλλογικών ρυθμίσεων κάμπτεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στη συρροή κλαδικής και επιχειρησιακής ΣΣΕ υπέρ της τελευταίας (επιχειρησιακής). Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΧΝ ορίζει ότι κατ΄εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης, η επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει της κλαδικής, εφόσον στην κλαδική δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων της.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών εξαίρεση επιχείρησης  από την εφαρμογή της κλαδικής ΣΣΕ, η κλαδική δεν εφαρμόζεται εφόσον υπάρχει επιχειρησιακή, η οποία υπερισχύει ακόμη και αν είναι δυσμενέστερη. Η εξαίρεση εδώ από το πεδίο εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ δεν θεσπίζετε από τα μέρη της συλλογικής διαφοράς, αλλά ισχύει απευθείας από το νόμο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι η ανατροπή του κανόνα ευνοϊκότερης ρύθμισης δεν συνοδεύεται από κανένα μέτρο προστασίας των εργαζομένων και της απασχόλησης στην επιχείρηση, π.χ. με απαγόρευση απολύσεων.

Με την παραπάνω ρύθμιση πλήττεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης επί συρροής κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, που έχει και συνταγματική θεμελίωση και επιπλέον με τη συρρίκνωση της κλαδικής διαπραγμάτευσης καταλύεται και η συλλογική αυτονομία που εγγυάται το Σύνταγμα.

Με τη νέα παράγραφο 3 στο άρθρο 10 του ν. 1876/1990 ορίζεται ότι η εθνική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση δεν υπερισχύει της αντίστοιχης τοπικής. Παρέχεται με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα με τοπικές κλαδικές συμβάσεις να μειώνονται οι μισθοί των εθνικών κλαδικών Σ.Σ.Ε.,  και το μόνο όριο που θα υπάρχει θα είναι ο κατώτατος μισθός.

Με τις παρεμβάσεις που γίνονται στο άρθρο 52 του ΣχΝ και αφορά την επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων, με τις προϋποθέσεις που τίθενται δυσχεραίνεται ουσιωδώς η επέκταση της ΣΣΕ, αφού κριτήρια όπως οι επιπτώσεις της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ή τη λειτουργία του ανταγωνισμού, πέρα της ασάφειας που εισάγουν χαρακτηρίζονται από πλήρη μονομέρεια, αφού στον κατάλογο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται  κριτήρια που αφορούν τους εργαζόμενους (π.χ. προστασία και βιοποριστική προστασία μισθού).

Στο άρθρο 50 του ΣχΝ  προβλέπεται η υποχρέωση για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Εργαζομένων και Εργοδοτών του Υπουργείου που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Με τη διάταξη αυτή, αλλά και με την εξουσιοδοτική διάταξη του νέου άρθρου για ρύθμιση, με απόφαση του Υπουργού εργασίας, κάθε θέματος, μεταξύ άλλων, δημοσιότητας των στοιχείων και χορήγησης πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία του Μητρώου, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τρίτους κάτι το οποίο αντίκειται στο νόμο περί των προσωπικών δεδομένων.

Με την παράγραφο 5 στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990 προβλέπεται ότι η ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων των Γ.Σ. και λοιπών οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων κήρυξης απεργίας, μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο.

Με τον τρόπο αυτό υπονομεύεται η ζωντανή διαδικασία και λειτουργία των συλλογικών οργάνων, όπου συνδιαμορφώνονται  ή μπορεί και να  αλλάζουν γνώμες, μέσα από το ζωντανό διάλογο. Η ρύθμιση παραβιάζει τη δημοκρατική και ελεύθερη λειτουργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και πλλήτει τη συλλογική της αυτονομία που εγγυάται και προστατεύει το Σύνταγμα.

Και τέλος με το άρθρο 53 του ΣχΝ επιχειρείται ο δραστικός περιορισμός της προσφυγής στην διαιτησία του Ο.Μ.Ε.Δ. αφού καταργεί το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής σε αυτόν. Πρόκειται για μια διάταξη που παραβιάζει το Σύνταγμα αλλά και την απόφαση  2307/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού οδηγεί σε ανατροπή του μηχανισμού συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαιτησίας, καθιστά τους εργαζόμενους ευάλωτους και του οδηγεί στην διαπραγμάτευση και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, ενώ συμπαρασύρει και το βασικό συνδικαλιστικό δικαίωμα απεργίας, αφού για όλα τα ουσιώδη ζητήματα που αποτελούν τα συνηθισμένα απεργιακά αιτήματα το ΣχΝ ορθώνει σειρά ολόκληρη απαγορεύσεων και περιορισμών, καθιστά με άλλα λόγια εμμέσως παράνομη κάθε σχετική απεργία.

Ήδη η ΓΣΕΕ έχει συναντηθεί με τον Υπουργό εργασίας, έχει εκφράσει την κάθετη διαφωνία της απέναντι στο Πολυνομοσχέδιο και έχει καταθέσει και τις δικές μας θέσεις.

Ο αγώνας για να μην περάσουν όλα αυτά είναι μονόδρομος, γι αυτό προτείνω την προκήρυξη από το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας  24ωρης πανκαρδιτσιώτικης απεργίας στον ιδιωτικό τομέα για την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου καλώντας την Κυβέρνηση να αποσύρει το αντεργατικό πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου  που οδηγεί στην κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας και εγκαθιδρύει το ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ.

Η μορφή και δράση εκείνης της ημέρας θα ορισθούν στη συνάντηση που θα γίνει με τα πρωτοβάθμια σωματεία και συλλόγους που ανήκουν στη δύναμη του Ε.Κ τις επόμενες μέρες.

 

Του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας Γεώργιου  Καπράνα στο έκτακτο Δ.Σ

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Καπράνας: Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων

Posted on 30 Αυγούστου 2019 by admin

Από πολύ νωρίς και η νέα Κυβέρνηση της Ν.Δ έτρεξε να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Σ.Ε.Β και να δείξει από την αρχή ποιος θα είναι ο προνομιακός της συνομιλητής και σύμβουλος σε θέματα που αφορούν το χώρο της εργασίας.

Από τις πρώτες τροπολογίες που έφερε στη βουλή προς ψήφιση ήταν να καταργηθούν διατάξεις τις οποίες είχε ψηφίσει η προηγούμενη Κυβέρνηση και αφορούσε εργασιακά θέματα και συγκεκριμένα:

-Καταργεί το βάσιμο λόγο απόλυσης εργαζομένων ο οποίος θα έπρεπε να δηλώνεται από τους εργοδότες κατά την αποστολή του σχετικού εντύπου στο ΕΡΓΑΝΗ αλλά και η συνυπευθυνότητα εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων.

Είναι σίγουρο ότι και η σημερινή Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει τους σκληρούς μνημονιακούς νόμους και δεσμεύσεις που απορρέουν από τα τρία προηγούμενα μνημόνια τα οποία και η ίδια έχει υπογράψει απειλώντας περεταίρω την κοινωνία με πλήρη ισοπέδωση γκρεμίζοντας ότι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Για το Συνδικαλιστικό Κίνημα ο αγώνας είναι μονόδρομος.

Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των επόμενων γενεών για μια κοινωνία

-με σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα, για την Υγεία και την Ασφάλεια.

-Με ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές

-Για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και με σεβασμό στους Δημοκρατικούς θεσμούς

Για εμάς η πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση και τη λιτότητα, πρέπει να γίνει:

-με πολιτικές που να έχουν στο επίκεντρο των εργαζόμενο άνθρωπο

-την αύξηση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης και των εισοδημάτων

-την ενίσχυση της προστασίας των εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων

Απαιτούμε και διεκδικούμε :

-Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών και όλων εκείνων των μνημονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των εργατικών δικαιωμάτων και μεγάλα τμήματα του Ελληνικού πληθυσμού στην πλήρη φτωχοποίησή τους.

-Άμεση προώθηση στη βουλή Σχεδίου Νόμου με την υιοθέτηση των προτάσεων της ΓΣΕΕ για την αποκατάσταση της προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών με όρους ισότητας.

-Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας με την επέκταση ποσού και χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας.

-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς την εμπλοκή του κράτους στον προσδιορισμό κατώτατου μισθού -ημερομισθίου και των όρων εργασίας που όλα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται μέσα από ΕΓΣΣΕ που θα έχουν καθολικότητα σε όλους τους εργαζομένους.

-Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό, διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος με ταυτόχρονη απαγόρευση του Lock out των εργοδοτών.

-Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις  (ατομικές και ομαδικές)

-Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

-Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

-Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

-Μείωση των τιμολογίων των κοινωφελών υπηρεσιών.

-Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης εξωδικαστικά και δικαστικά σε αναξιοπαθείς ομάδες υπερχρεωμένων καταναλωτών.

-Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας.

-Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας

-Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων.

-Αποκατάσταση του Κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας.

-Άμεσα μέτρα ανατροπής των πολιτικών ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε εγχώριους και διεθνείς ομίλους.

-Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

-Μέτρα αποτελεσματικής προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για την φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

-Δίκαιη Μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων Μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.

-Προστασία του Περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων.

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια.

Γι΄αυτό συνεχίζουμε αγωνιστικά και μαχητικά, για την κοινωνία με την κοινωνία με την κοινωνία, στους δρόμους του αγώνα.

Για όλα αυτά είναι επιβεβλημένη και αδήριτη η ανάγκη της παρουσίας όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων της Καρδίτσας στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο που οργανώνουν τα συνδικάτα στη Δ.Ε.Θ. το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στην Αριστοτέλους στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Και φέτος όπως κάνουμε  κάθε χρόνο σαν Εργατικό Κέντρο θα βάλουμε λεωφορεία για τη δωρεάν μετακίνηση όλων όσων θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.

Τα λεωφορεία προτείνω να ξεκινήσουν από το Άγαλμα Καραϊσκάκη στο Εμπορικό Κέντρο στις 10 το πρωί για να έχουν τη δυνατότητα όσοι θέλουν να επισκεφτούν και την Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

 

 

Εισήγηση του Προέδρου Ε.Κ.Κ. Γεώργιου Καπράνα στο Δ.Σ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γιώργος Καπράνας: Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία

Posted on 23 Απριλίου 2019 by admin

 Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους του πλανήτη και της χώρας μας , στο μάτι του κυκλώνα του Νεοφιλελευθερισμού.

Ενός κυκλώνα αφού σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του ,αφού δημιούργησε «βαθειά Καπιταλιστική κρίση» γκρεμίζει ότι οι εργαζόμενοι με αγώνες και θυσίες έχουν κτίσει στο οικοδόμημα των εργατικών –κοινωνικών- οικονομικών δικαιωμάτων τα τελευταία 100 χρόνια.

Δουλειές, μισθοί, συνάξεις, κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα μπαίνουν στην κλίνη του Προκρούστη των περικοπών και ανατροπών.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αλλά και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με πρόσχημα την οικονομική κρίση, υιοθέτησαν και νομοθέτησαν άδικες ,αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές, υποκύπτοντας στον εκβιασμό των αγορών ,των δανειστών και των Ευρωπαίων Μονεταριστών, οδηγώντας έτσι μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας στην ανεργία, στην φτώχεια και στην εξαθλίωση.

Έχοντας συνείδηση της ευθύνης και του χρέους που έχουμε απέναντι στους εργάτες που έχασαν την ζωή τους αγωνιζόμενοι για κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, αγωνιζόμαστε ενωμένοι ενάντια στις βάρβαρες και αδιέξοδες πολιτικές των κυβερνήσεων που τα τελευταία 9 χρόνια έχουν οδηγήσει την χώρα μας σε οικονομική και κοινωνική εξουθένωση.

Την 1η Μάη οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους εργαζόμενους όλου του κόσμου που αγωνίζονται ενάντια στη φτώχεια, το ρατσισμό ,την ξενοφοβία, την ανισότητα, τις κοινωνικές διακρίσεις, τον πόλεμο, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Πρέπει να πούμε όχι στα μέτρα και τα δεσμά που μας επιβάλλουν οι αγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ και όλοι αυτοί που ασκούν εκβιαστική και κερδοσκοπική πολιτική σε βάρος της χώρας εν ονόματι του χρέους και των δανειακών αναγκών της χώρας μας.

Θέλω να απευθύνω πρόσκληση σε όλους τους εργαζόμενους, νέους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους να πάμε μακριά από κόμματα και παρατάξεις σε έναν ενωτικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς,  ημέρα σύμβολο για όλους τους εργαζόμενους του κόσμου.

Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία γι΄αυτό την Τετάρτη1η Μάη Απεργούμε ,διαδηλώνουμε και απαιτούμε:

–       Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων. Κανένα άλλο μέτρο που θα επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους.

–       Ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων.

–       Διασφάλιση από το κράτος της βιωσιμότητας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και επαναφορά των κύριων επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

–       Δίκαιο φορολογικό σύστημα.

–       Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου και των όρων εργασίας που όλα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται μέσα από την ΕΓΣΣΕ που θα έχει καθολικότητα σε όλους τους εργαζόμενους.

–       Σταθερή δουλειά για όλους: 8ωρο-πενθήμερο-751και 33,5 κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

–       Επαναφορά των συντάξεων (κύριας και επικουρικής) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

–       Αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας.

–       Καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και την απαγόρευση του Lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.

–       Επανασύσταση των φορέων Εργατικής Εστίας και κατοικίας που σήμερα είναι αναγκαία,  κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναμους συνανθρώπους μας.

–       Διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

–       Τέλος στον αυταρχισμό και στην φτωχοποίηση.

Τελειώνοντας θέλω να προτείνω η εκδήλωση της Πρωτομαγιάς να γίνει στην  Πλατεία Δικαστηρίων στις 10 το πρωί, και την ερχόμενη  Τετάρτη το απόγευμα  και ώρα 19:00 μ.μ. να πάμε σε κοινή και ανοιχτή συνέλευση εδώ στο Εργατικό Κέντρο όλων των πρωτοβάθμιων Σωματείων και Συλλόγων που ανήκουν στο Εργατικό Κέντρο και στην ΑΔΕΔΥ, τους Συνταξιούχους και άλλους φορείς με στόχο την καλύτερη διοργάνωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

 

Του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ν. Καρδίτσας Γιώργου Καπράνα

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Καπράνας: Όλοι στην απεργία της Τετάρτης

Posted on 26 Νοεμβρίου 2018 by admin

Απέναντι στην αδιέξοδη και ανάλγητη Κυβερνητική πολιτική που βαθαίνει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, οι εργαζόμενοι απαντούν για ακόμη μια φορά αγωνιστικά.

Τη Τετάρτη 28 Νοέμβρη ημέρα Γενικής απεργίας στον Ιδιωτικό τομέα  διαδηλωνουμε και απαιτουμε:

 • Άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και μετέπειτα καθορισμός του ύψους του, μέσω της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 • Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μνημονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των εργατικών δικαιωμάτων και μεγάλων τμημάτων του ελληνικού πληθυσμού στην πλήρη φτωχοποίησή τους.
 • Κατάργηση των μνημονιακών μέτρων και του νόμου Κατρούγκαλου που μετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόματα. Επαναφορά των συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 • Σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος με ταυτόχρονη απαγόρευση του lock out των εργοδοτών.
 • Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι αντεργατικές και φορομπηχτικές πολιτικές που ισοπεδώνουν την κοινωνία και ανακυκλώνουν την ύφεση.
 • Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσια δικαιώματα. Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων. Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις.
 • Προστασία της υγειας και της ασφαλειας των εργαζομένων.
 • Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
 • Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των Οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.
 • Πάταξη της Ακρίβειας και των Καρτέλ. Μείωσης των τιμών και όχι μείωση των μισθών και των συντάξεων.
 • Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας με ρητή απαγόρευση πλειστηριασμού της.
 • Μέτρα αποτελεσματικής προστασίας της μητρότητας των πολυμελών και μονογονεϊκών οικογενειών. Ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για την φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.
 • Δίκαιο φορολογικό σύστημα . Ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρμετρα βάρη της φορολογικής επιδρομής.
 • Να σταματήσουν οι πολιτικές που υποβαθμίζουν δραματικά την υγεια, την παιδεια, το Κράτος Πρόνοιας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Επανασύσταση των φορέων Εργατικής Εστίας και Κατοικίας που σήμερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ.
 • Δίκαιη Μεταναστευτική Πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων Μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.
 • Προστασία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών αγαθών και πόρων.

Να μπεί ένα τέλος στη φτωχοποίηση, στον αυταρχισμό, στις πολιτικές βίαιης και αντιδημοκρατικής προσβολής  των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε αγωνιστικά και μαχητικά για την κοινωνία με την κοινωνία, στους δρόμους του αγώνα.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, του συνταξιούχους, τους ανέργους της Καρδίτσας, να δώσουν ένα αγωνιστικό παρών  στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου  και των συνδικάτων την Τετάρτη 28 Νοέμβρη στις 10:30 το πρωί μπροστά από την Αλφα μπανκ.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Καπράνας: Δίνουμε αγωνιστικό παρών στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Posted on 06 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις συνεχίζει ακάθεκτη την επίθεσή της στα δικαιώματα των εργαζομένων που μετά το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε με τους δανειστές και το εφαρμόζει με ευλάβεια υπέγραψε ουσιαστικά και ένα τέταρτο μνημόνιο με νέες δεσμεύσεις για πρόσθετα σκληρά και επώδυνα μέτρα, απειλώντας την κοινωνία με πλήρη ισοπέδωση γκρεμίζοντας ότι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις των εργαζομένων.

Απέναντι στη νέα λαίλαπα μέτρων που υλοποιεί η κυβέρνηση, ο αγώνας είναι μονόδρομος. Θέλουμε τώρα πίσω τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, γιατί σε εμάς στηρίζεται το μέλλον της χώρας.

Έχουμε χρέος σαν συνδικαλιστικό κίνημα να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των επόμενων γενεών για μια κοινωνία

-με σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα, για την Υγεία και την Ασφάλεια.

-Με ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές

-Για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και με σεβασμό στους Δημοκρατικούς θεσμούς

Απαιτούμε και διεκδικούμε :

-Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών, αντιασφαλιστικώνκαι όλων εκείνων των μνημονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των εργατικών δικαιωμάτων και μεγάλα τμήματα του Ελληνικού πληθυσμού στην πλήρη φτωχοποίησή τους.

-Άμεση προώθηση στη βουλή Σχεδίου Νόμου με την υιοθέτηση των προτάσεων της ΓΣΕΕ για την αποκατάσταση της προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών με όρους ισότητας.

-Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας με την επέκταση ποσού και χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας.

-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς την εμπλοκή του κράτους στον προσδιορισμό κατώτατου μισθού -ημερομισθίου και των όρων εργασίας που όλα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται μέσα από ΕΓΣΣΕ που θα έχουν καθολικότητα σε όλους τους εργαζομένους.

-Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό, διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος με ταυτόχρονη απαγόρευση του Lock out των εργοδοτών.

-Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις  (ατομικές και ομαδικές)

-Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

-Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

-Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

-Μείωση των τιμολογίων των κοινωφελών υπηρεσιών.

-Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης εξωδικαστικά και δικαστικά σε αναξιοπαθείς ομάδες υπερχρεωμένων καταναλωτών.

-Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας.

-Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας

-Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων.

-Αποκατάσταση του Κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας.

-Άμεσα μέτρα ανατροπής των πολιτικών ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε εγχώριους και διεθνείς ομίλους.

-Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

-Μέτρα αποτελεσματικής προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για την φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

-Δίκαιη Μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων Μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.

-Προστασία του Περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων.

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια.

Γι΄αυτό συνεχίζουμε αγωνιστικά και μαχητικά, για την κοινωνία με την κοινωνία , στους δρόμους του αγώνα.

Γι΄αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους , τους συνταξιούχους , τους ανέργους της Καρδίτσας να δώσουμε ένα αγωνιστικό και δυναμικό παρών στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στην Αριστοτέλους στο Άγαλμα το Βενιζέλου.

Τα λεωφορεία του Εργατικού Κέντρου για  την δωρεάν μετακίνηση όλων όσων θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο θα ξεκινήσουν από το άγαλμα του Καραϊσκάκη στο εμπορικό κέντρο στις 10 το πρωί.

 

 

Του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας Γεώργιου  Καπράνα

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Καπράνας: Όλοι οι εργαζόμενοι στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Posted on 29 Αυγούστου 2018 by admin

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις συνεχίζει ακάθεκτη την επίθεσή της στα δικαιώματα των εργαζομένων που μετά το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε με τους δανειστές και το εφαρμόζει με ευλάβεια υπέγραψε ουσιαστικά και ένα τέταρτο μνημόνιο με νέες δεσμεύσεις για πρόσθετα σκληρά και επώδυνα μέτρα, απειλώντας την κοινωνία με πλήρη ισοπέδωση γκρεμίζοντας ότι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις των εργαζομένων.

Απέναντι στη νέα λαίλαπα μέτρων που υλοποιεί η κυβέρνηση, ο αγώνας είναι μονόδρομος. Θέλουμε τώρα πίσω τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, γιατί σε εμάς στηρίζεται το μέλλον της χώρας.

Έχουμε χρέος σαν συνδικαλιστικό κίνημα να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των επόμενων γενεών για μια κοινωνία

-με σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα, για την Υγεία και την Ασφάλεια.

-Με ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές

-Για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και με σεβασμό στους Δημοκρατικούς θεσμούς

Απαιτούμε και διεκδικούμε :

-Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών, αντιασφαλιστικώνκαι όλων εκείνων των μνημονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των εργατικών δικαιωμάτων και μεγάλα τμήματα του Ελληνικού πληθυσμού στην πλήρη φτωχοποίησή τους.

-Άμεση προώθηση στη βουλή Σχεδίου Νόμου με την υιοθέτηση των προτάσεων της ΓΣΕΕ για την αποκατάσταση της προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών με όρους ισότητας.

-Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας με την επέκταση ποσού και χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας.

-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς την εμπλοκή του κράτους στον προσδιορισμό κατώτατου μισθού -ημερομισθίου και των όρων εργασίας που όλα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται μέσα από ΕΓΣΣΕ που θα έχουν καθολικότητα σε όλους τους εργαζομένους.

-Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό, διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος με ταυτόχρονη απαγόρευση του Lock out των εργοδοτών.

-Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις  (ατομικές και ομαδικές)

-Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

-Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

-Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

-Μείωση των τιμολογίων των κοινωφελών υπηρεσιών.

-Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης εξωδικαστικά και δικαστικά σε αναξιοπαθείς ομάδες υπερχρεωμένων καταναλωτών.

-Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας.

-Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας

-Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων.

-Αποκατάσταση του Κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας.

-Άμεσα μέτρα ανατροπής των πολιτικών ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε εγχώριους και διεθνείς ομίλους.

-Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

-Μέτρα αποτελεσματικής προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για την φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

-Δίκαιη Μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων Μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.

-Προστασία του Περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων.

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια.

Γι΄αυτό συνεχίζουμε αγωνιστικά και μαχητικά, για την κοινωνία με την κοινωνία , στους δρόμους του αγώνα.

Γι΄αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους , τους συνταξιούχους , τους ανέργους της Καρδίτσας να δώσουμε ένα αγωνιστικό και δυναμικό παρών στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στην Αριστοτέλους στο Άγαλμα το Βενιζέλου.

Τα λεωφορεία του Εργατικού Κέντρου για  την δωρεάν μετακίνηση όλων όσων θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο θα ξεκινήσουν από το άγαλμα του Καραϊσκάκη στο εμπορικό κέντρο στις 10 το πρωί.

 

Κάλεσμα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας Γιώργου Καπράνα

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Καπράνας: 24ωρη απεργία για τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο σπίτι

Posted on 25 Ιουνίου 2018 by admin

Την Δευτέρα 25 Ιουνίου εκτάκτως συνεδρίασε το Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου με θέμα την προκήρυξη 24ωρης  Πανκαρδιτσιώτικης απεργίας για τους εργαζόμενους «βοήθεια στο σπίτι» για τις 27 Ιουνίου.

Οι εργαζόμενοι στο «βοήθεια στο σπίτι » έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ προ 15ετίας και καλύπτουν παγιες και διαρκεις ανάγκες των ευπαθών ομάδων, αφού εξυπηρετούν Δωρεαν πάνω από 100.000 χιλ. ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ σε όλη τη χώρα.

Στηρίζουν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες στις καθημερινές τους ανάγκες, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν τη σωματική και ψυχική υγεία των εξυπηρετούμενων παρέχοντάς τους νοσηλευτική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Προλαμβάνουν και Αποτρέπουν φαινόμενα απομόνωσης, στιγματισμού και ιδρυματοποίησης των ευπαθών ομάδων.

Εξοικονομούν τεράστια ποσά για το Κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω της πρόληψης και της κατ’οίκον φροντίδας.

Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι περιμένουν τόσα χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις να πράξουν το αυτονόητο   και να κάνουν θεσμο μια τόσο σημαντική υπηρεσία και να διασφαλισουν το υπάρχον προσωπικό.

Αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της προχειρότητας εκ μέρους της πολιτείας είναι το Βοήθεια στο Σπίτι να παραπάει από παράταση σε παράταση, με συνέπεια την αποδομηση και απαξιωση του.

Πρέπει η κυβέρνηση να δώσει εδώ και τώρα οριστική και μόνιμη λύση που θα κατοχυρώνει το υπάρχον προσωπικό καταργώντας την 15ετή ομηρία και θα αναγνωρίσει την πραγματική σχέση εργασίας που είναι αοριστου χρονου.

Να γίνει άμεση καταβολή των δεδουλευμένων που τους οφείλονται καθώς η χρηματοδότηση της νέας παράτασης  ξεπέρασε κάθε προηγούμενη καθυστέρηση.

Να γίνει αναγνώριση και καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος στους Οικογενειακούς Βοηθούς και να γίνει η πλήρωση όλων των κενών θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας των πολλαπλών προβλημάτων που οδηγεί στην συρρίκνωση αποδόμηση του Βοήθεια στο Σπίτι.

Το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας στηρίζει και τάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων αυτών και κηρύσσει 24ωρη Πανκαρδιτσιώτικη  Απεργία στις 27 Ιουνίου για τους εργαζόμενους όλου του νομού Καρδίτσας που εργάζονται στη δομή αυτή.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κάλεσμα Γ. Καπράνα για συμμετοχή στην απεργία της 30ης Μάη

Posted on 25 Μαΐου 2018 by admin

Η 30 Μαΐου  2018 είναι ημέρα ορόσημο, είναι ημέρα που έχει ορισθεί σαν Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Παλλαϊκής Κινητοποίησης με 24ωρη Γενική Απεργία από την ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και με την συμμετοχή των συνδικαλιστικών επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, μικρομεσαίων επαγγελματιών και συνταξιούχων.

Οι  δέκα φορείς που συγκροτούν την Κοινωνική Συμμαχία έχουν σαν στόχο την ανάδειξη κοινών κορυφαίων προβλημάτων που μαστίζουν τα τελευταία χρόνια την Ελληνική κοινωνία όπως η λιτότητα, η ανεργία, η υπερφορολόγηση προβλήματα και πολιτικές που έχουν οδηγήσει μεγάλα τμήματα του Ελληνικού πληθυσμού στον κοινωνικό αποκλεισμό, την φτώχεια και την εξαθλίωση.

Οχτώ χρόνια λιτότητας εγκλώβισαν τη χώρα σε βαθιά, παρατεταμένη και ανακυκλούμενη οικονομική δυσπραγία και κοινωνική καχεξία.

Θύματα είναι οι υγιείς, παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας.

Ανεργία απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, δημευτική φορολόγηση και εισφορολόγηση, εργαζομένων, συνταξιούχων, εμπόρων και επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών, διεύρυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών  ανισοτήτων, πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης των θυμάτων της κρίσης, συνθέτουν την αδιέξοδη δυστοπία που βιώνουμε όλοι.

Ο λαϊκισμός και η πόλωση, που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα, στερούν κάθε προοπτική για τις υγιείς και παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις.

Για το λόγο αυτό, οι αντιπροσωπευτικότεροι φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναλαμβάνουμε ενιαία δράση και συγκροτούμε μια νέα, ευρεία κοινωνική συμμαχία.

Όλοι μαζί, θέτουμε την πατρίδα μας στην πρώτη γραμμή με σκοπό την «παλινόρθωση» της ελληνικής  κοινωνίας και οικονομίας. Αντιτασσόμαστε έμπρακτα στην πόλωση. Ενώνουμε δυνάμεις, ενεργούμε συλλογικά, αθροίζουμε εμπειρία και τεχνογνωσία.

Για να πάμε μπροστά χρειαζόμαστε ένα ρεαλιστικό και δίκαιο εθνικό σχέδιο παραγωγικής συγκρότησης.

Βασικοί πυλώνες της νέας προσπάθειας είναι η ανθρωποκεντρική, διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που στηρίζεται στο κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Διεκδικούμε, δυναμικά, εναλλακτικές πολιτικές και μέτρα εξόδου, από την κοινωνικοοικονομική κρίση:

1ον Δραστική καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων, μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβές.

2ον Κοινωνικό Κράτος που παρέχει δίχτυ ασφαλείας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους αδύναμους συμπολίτες μας. Που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη των θυμάτων της κρίσης.

3ον  Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γνώμονα ένα        Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για το μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας.

4ον Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύσουν την υγιή επιχειρηματικότητα, τον παραγωγικό σχεδιασμό και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

5ον Προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με επαρκή χρηματοδότηση του ΕΣΥ, με το φάρμακο που παραμένει δημόσιο αγαθό.

6ον Δημόσιο σύγχρονο, αποτελεσματικό, ψηφιακό, αξιοκρατικό, δημοκρατικό και βιώσιμο με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και των λειτουργών του. Εξάλειψη των αντιαναπτυξιακών, διαρθρωτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.

7ον Αξιοπρεπείς συντάξεις και αυτονοήτως  πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων για τον ανακαθορισμό του ύψους τους.

8ον Περιορισμό της εξοντωτικής φορολόγησης και εξάλειψη της δημευτικού χαρακτήρα εισφορολόγησης, με παροχή φορολογικών κινήτρων συνδεδεμένων με την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

9ον Πολιτικές αγοράς εργασίας που δεν θα αναπαράγουν την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα θα αναβαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

10ον Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και εμπέδωση του Κράτους Δικαίου.

Στις 30 Μαϊου 2018 η κοινωνικη συμμαχια ξεκινά με την πανεθνικη ημερα δρασης ενάντια στις ασκούμενες πολιτικές λιτότητας, ανεργίας και υπερφορολόγησης.

Χωρίς λουκέτα και στρατιές ανέργων.

Στόχος μας είναι η Ελλάδα που δουλεύει , παράγει, δημιουργεί και πετυχαίνει!!

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους , τους συνταξιούχους, τα μέλη των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων να συμμετέχουν στις δράσεις και στις εκδηλώσεις της Τετάρτης 30 Μαϊου που ξεκινάει με την απεργιακή συγκέντρωση και διαμαρτυρία που θα γίνει στις 10:30 το πρωί στην Κεντρική πλατεία μπροστά από την Άλφα Μπάνκ και κορυφώνεται με την μουσική εκδήλωση-συναυλία που διοργανώνεται από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην κοινωνικη συμμαχια στο Παυσίλυπο στις 21:00 μμ. με τα μουσικά σχήματα «Απόηχο» και «Ταξιδιώτες».

Δράσεις ενάντια στην λιτοτητα, στην ανεργια, στην υπερφορολογηση, πολιτικές που έχουν οδηγήσει πάνω από 5.000.000 Έλληνες πολίτες να ζουν κάτω από το όριο φτώχειας.

Γι ΄αυτό κανένας μόνος του, όλοι μαζί μπορούμε!!!!!

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γιώργος Καπράνας: Η 30η Μαϊου είναι ημέρα ορόσημο

Posted on 22 Μαΐου 2018 by admin

Η 30η Μαϊου 2018 είναι ημέρα ορόσημο, είναι ημέρα που έχει ορισθεί σαν Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Παλλαϊκής Κινητοποίησης με 24ωρη Γενική Απεργία από την ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και με την συμμετοχή των συνδικαλιστικών επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, μικρομεσαίων επαγγελματιών και συνταξιούχων.

Οι  δέκα φορείς που συγκροτούν την Κοινωνική Συμμαχία έχουν σαν στόχο την ανάδειξη κοινών κορυφαίων προβλημάτων που μαστίζουν τα τελευταία χρόνια την Ελληνική κοινωνία όπως η λιτότητα, η ανεργία, η υπερφορολόγηση προβλήματα και πολιτικές που έχουν οδηγήσει μεγάλα τμήματα του Ελληνικού πληθυσμού στον κοινωνικό αποκλεισμό, την φτώχεια και την εξαθλίωση.

Οχτώ χρόνια λιτότητας εγκλώβισαν τη χώρα σε βαθιά, παρατεταμένη και ανακυκλούμενη οικονομική δυσπραγία και κοινωνική καχεξία.

Θύματα είναι οι υγιείς, παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας.

Ανεργία απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, δημευτική φορολόγηση και εισφορολόγηση, εργαζομένων, συνταξιούχων, εμπόρων και επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών, διεύρυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών  ανισοτήτων, πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης των θυμάτων της κρίσης, συνθέτουν την αδιέξοδη δυστοπία που βιώνουμε όλοι.

Ο λαϊκισμός και η πόλωση, που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα, στερούν κάθε προοπτική για τις υγιείς και παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις.

Για το λόγο αυτό, οι αντιπροσωπευτικότεροι φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναλαμβάνουμε ενιαία δράση και συγκροτούμε μια νέα, ευρεία κοινωνική συμμαχία.

Όλοι μαζί, θέτουμε την πατρίδα μας στην πρώτη γραμμή με σκοπό την «παλινόρθωση» της ελληνικής  κοινωνίας και οικονομίας . Αντιτασσόμαστε έμπρακτα στην πόλωση. Ενώνουμε δυνάμεις, ενεργούμε συλλογικά, αθροίζουμε εμπειρία και τεχνογνωσία.

Για να πάμε μπροστά χρειαζόμαστε ένα ρεαλιστικό και δίκαιο εθνικό σχέδιο παραγωγικής συγκρότησης.

Βασικοί πυλώνες της νέας προσπάθειας είναι η ανθρωποκεντρική, διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που στηρίζεται στο κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Διεκδικούμε, δυναμικά, εναλλακτικές πολιτικές και μέτρα εξόδου, από την κοινωνικοοικονομική κρίση:

1ον Δραστική καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων, μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβές.

2ον Κοινωνικό Κράτος που παρέχει δίχτυ ασφαλείας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους αδύναμους συμπολίτες μας. Που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη των θυμάτων της κρίσης.

3ον  Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γνώμονα ένα        Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για το μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας.

4ον Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα ενισχύσουν την υγιή επιχειρηματικότητα, τον παραγωγικό σχεδιασμό και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

5ον Προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με επαρκή χρηματοδότηση του ΕΣΥ, με το φάρμακο που παραμένει δημόσιο αγαθό.

6ον Δημόσιο σύγχρονο, αποτελεσματικό, ψηφιακό, αξιοκρατικό, δημοκρατικό και βιώσιμο με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και των λειτουργών του. Εξάλειψη των αντιαναπτυξιακών, διαρθρωτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.

7ον Αξιοπρεπείς συντάξεις και αυτονοήτως  πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων για τον ανακαθορισμό του ύψους τους.

8ον Περιορισμό της εξοντωτικής φορολόγησης και εξάλειψη της δημευτικού χαρακτήρα εισφορολόγησης, με παροχή φορολογικών κινήτρων συνδεδεμένων με την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

9ον Πολιτικές αγοράς εργασίας που δεν θα αναπαράγουν την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα θα αναβαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

10ον Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και εμπέδωση του Κράτους Δικαίου.

Ήδη έχει ξεκινήσει η επαφή με τους άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς , τους εμπόρους, τους συνταξιούχους για να συντονιστούμε στις 30 Μαϊου σε κοινές δράσεις να συνδιαμορφώσουμε τον τρόπο συμμετοχής όλων σε αυτή τη μέρα ορόσημο. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει  να παραμερίσουμε προσωπικές, πολιτικές, συμφέροντα, να συμφωνήσουμε σε πράγματα που μας ενώνουν και είναι πολλά αυτά για να επιτύχει το εγχείρημα αυτό της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, να έχει διάρκεια και αποτελεσματικότητα. Ένα είναι το σίγουρο:

Όσοι πιο πολλοί συμμετέχουμε σε ένα πόλεμο τόσο πολλαπλασιάζουμε τις ελπίδες να κερδίσουμε τις μάχες.

Γι ΄αυτό κανένας μόνος του, όλοι μαζί μπορούμε!!!!!

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Καπράνας: Απεργιακή-Αγωνιστική και ιστορική μέρα η 1η Μάη

Posted on 27 Απριλίου 2018 by admin

Η 1η Μάη είναι μια μέρα Απεργιακή-Αγωνιστική και ιστορική για το Εργατικό Κίνημα, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους της χώρας μας. Είναι μια μέρα που οι εργαζόμενοι όλου του πλανήτη απεργούν.

Αυτή την ημέρα τιμούμε τους πρωτοπόρους αγωνιστές του Εργατικού Κινήματος, όλους εκείνους που θυσιάστηκαν διαχρονικά για τα μεγάλα και ιερά δικαιώματα της τάξης μας, όλους εκείνους που υπερασπίστηκαν με την ίδια τους την ζωή τη δημοκρατια, τη δικαιοσυνη, την ισοτητα, την ελευθερια, την ειρηνη και τα εργασιακα δικαιωματα.

Ιδιαίτερα για τους Έλληνες εργαζόμενους η Πρωτομαγιά αποτελούσε και αποτελεί σταθμό και αφετηρία μνήμης, τιμής και αγώνα για τα βασικά και θεμελιώδη εργατικά κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα των δυνάμεων της εργασίας, των συνταξιούχων, τω ανέργων που δοκιμάζονται σκληρά και βάναυσα από τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφάρμοζαν και εφαρμόζουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και η σημερινή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Οι κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων χρόνων, τα μνημόνια και οι εκβιαστικές απαιτήσεις των Ευρωπαίων εταίρων μας και του Δ.Ν.Τ βύθισαν την χώρα μας σε καταστροφική ύφεση, σε εκτόξευση της ανεργίας, σε διερεύνηση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

Η κρίση, το έλλειμμα και το χρέος δεν προκλήθηκαν από τους εργαζόμενους , τους συνταξιούχους και τους ανέργους στους οποίους φορτώνεται το βάρος για την αντιμετώπισή τους, απεναντίας είναι αυτοί που παράγουν, πληρώνουν φόρους και δημιουργούν πλούτου σε αυτή τη χώρα.

Οι τραπεζίτες, τα μεγάλα ΤΡΑΣΤ, οι πολυεθνικές που λεηλάτησαν τον πλούτο της χώρας, συνεχίζουν και διευρύνουν τα προνομία τους μένοντας στο απυρόβλητο και εκτός βαρών και ευθυνών.

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια και σοβαρά γι αυτό και η ενότητα όλων των δυνάμεων της εργασίας είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε για να αντιπαλέψουμε και να ακυρώσουμε αυτές τις βάρβαρες και σκληρές Νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

 • Γι΄αυτό καλούμε όλους τους εργαζομενους, τους ανεργους, τους συνταξιουχους,τους νεους να συμμετέχουν μαζικά, μαχητικά, και ενωτικα στην απεργια την 1η Μάη για να επιβάλλουμε την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων για αξιοπρεπείς μισθούς και ημερομίσθια για όλους και την προστασία των θέσεων εργασίας.
 • Να ανατρέψουμε τις υφεσιακές και αδιέξοδες πολιτικές που παράγουν ανεργια, φτωχεια, απολυσεις, κοινωνικο αποκλεισμο και ρατσισμο.
 • Να επανακτήσουμε το θεσμικό εργασιακό πλαίσιο που βίαια και αντισυνταγματικά κατάργησαν τα μνημόνια.
 • Να επανακτήσουμε τα ασφαλιστικά, κοινωνικά και δημοκρατικά μας δικαιώματα, να αποκατασταθεί η κοινωνική δικαιοσύνη.
 • Να δημιουργήσουμε δίχτυ προστασίας, βοήθειας και αλληλεγγύης στους εργαζόμενους, Έλληνες και μετανάστες, που βιώνουν το φάσμα της ανεργίας, της εκμετάλλευσης και της καταδίωξης.
 • Να αποτρέψουμε την εκποίηση και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας.
 • Να ακυρώσουμε την κυριαρχία και την δικτατορία των αγορών και των τραπεζιτών.
 • Να παλέψουμε για την επαναφορά των κύριων και επικουρικών συνάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 • Να επιβάλλουμε συνθήκες ειρηνης, ισοτητας, δικαιοσυνης και σεβασμου των Εργατικών Δικαιμάτων.
 • Να προστατέψουμε την πρώτη κατοικία και Λαϊκή περιουσία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
 • Να μπεί ένα τέλος στον αυταρχισμό και την φτωχοποίηση.

Γι΄αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να δώσει βροντερό παρών την Τρίτη 1η Μάη στην Πλατεία Δικαστηρίων στις 10:00 το πρωί στη συγκέντρωση που συνδιοργανώνουν το Εργατικό Κέντρο, το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ μαζί με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, Συλλόγους και φορείς του Νομού μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Απ. Καπράνας: Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία

Posted on 19 Απριλίου 2018 by admin

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους του πλανήτη και της χώρας μας , στο μάτι του κυκλώνα του Νεοφιλελευθερισμού. Ενός κυκλώνα αφού σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του ,αφού δημιούργησε «βαθειά Καπιταλιστική κρίση» γκρεμίζει ότι οι εργαζόμενοι με αγώνες και θυσίες έχουν κτίσει στο οικοδόμημα των εργατικών –κοινωνικών-οικονομικών δικαιωμάτων τα τελευταία 100 χρόνια.

Δουλειές, μισθοί, συνάξεις, κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα μπαίνουν στην κλίνη του Προκρούστη των περικοπών και ανατροπών.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αλλά και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με πρόσχημα την οικονομική κρίση, υιοθέτησαν και νομοθέτησαν άδικες ,αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές, υποκύπτοντας στον εκβιασμό των αγορών ,των δανειστών και των Ευρωπαίων Μονεταριστών, οδηγώντας έτσι μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας στην ανεργία, στην φτώχεια και στην εξαθλίωση.

Έχοντας συνείδηση της ευθύνης και του χρέους που έχουμε απέναντι στους εργάτες που έχασαν την ζωή τους αγωνιζόμενοι για κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, αγωνιζόμαστε ενωμένοι ενάντια στις βάρβαρες και αδιέξοδες πολιτικές των κυβερνήσεων που τα τελευταία 8 χρόνια έχουν οδηγήσει την χώρα μας σε οικονομική και κοινωνική εξουθένωση.

Την 1η Μάη οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους εργαζόμενους όλου του κόσμου που αγωνίζονται ενάντια στη φτώχεια, το ρατσισμό ,την ξενοφοβία, την ανισότητα, τις κοινωνικές διακρίσεις, τον πόλεμο, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Πρέπει να πούμε όχι στα μέτρα και τα δεσμά που μας επιβάλλουν οι αγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ και όλοι αυτοί που ασκούν εκβιαστική και κερδοσκοπική πολιτική σε βάρος της χώρας εν ονόματι του χρέους και των δανειακών αναγκών της χώρας μας.

Θέλω να απευθύνω πρόσκληση σε όλους τους εργαζόμενους, νέους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους να πάμε μακριά από κόμματα και παρατάξεις σε έναν ενωτικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς,  ημέρα σύμβολο για όλους τους εργαζόμενους του κόσμου.

Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία γι΄ αυτό την Τρίτη1η Μάη Απεργούμε ,διαδηλώνουμε και απαιτούμε:

 • Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων. Κανένα άλλο μέτρο που θα επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους.
 • Ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων.
 • Διασφάλιση από το κράτος της βιωσιμότητας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και επαναφορά των κύριων επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 • Δίκαιο φορολογικό σύστημα.
 • Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.
 • Αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας.
 • Καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και την απαγόρευση του Lock out(ανταπεργία) των εργοδοτών.
 • Επανασύσταση των φορέων Εργατικής Εστίας και κατοικίας που σήμερα είναι αναγκαία, κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναμους συνανθρώπους μας.
 • Διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας .Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.
 • Τέλος στον αυταρχισμό και στην φτωχοποίηση.

Τελειώνοντας θέλω να προτείνω μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα Πέμπτη ή Παρασκευή να πάμε σε κοινή και ανοιχτή συνέλευση εδώ στο Εργατικό Κέντρο όλων των πρωτοβάθμιων Σωματείων και Συλλόγων που ανήκουν στο Εργατικό Κέντρο και στην ΑΔΕΔΥ, τους Συνταξιούχους και άλλους φορείς με στόχο την καλύτερη διοργάνωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Comments (0)

Tags: , ,

Γιώργος Καπράνας: Συμμετέχουμε στην απεργία της Πέμπτης

Posted on 12 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Η Κυβέρνηση συνεχίζοντας την ίδια αδιέξοδη πολιτική στραγγαλίζει ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία. Εφαρμόζει μια φορομπηχτική και φοροληστρική  πολιτική , η οποία συνεχίζεται και αποτυπώνεται και στον νέο προϋπολογισμό, έναν προϋπολογισμό κοινωνικής ισοπέδωσης  και ανακύκλωσης της ύφεσης. Πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2018 ( κατάργηση του ΕΚΑΣ, , αύξηση του Φ.Π.Α, αύξηση ασφαλιστικών  εισφορών, περικοπή κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων κ.λ.π ) έχει ψηφιστεί η μείωση του αφορολόγητου που συνεπάγεται την αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως και η περικοπή εκ νέου των κύριων και επικουρικών συντάξεων μέχρι και 25% για παλαιούς και νέους  ασφαλισμένους που σημαίνει μείον και μέχρι 3 συντάξεις ετησίως.

Ο αγώνας για να σταματήσει ο στραγγαλισμός της μεσαίας τάξης και να μπεί ένα τέλος στη φτωχοποίηση της χώρας μας είναι μονόδρομος.

Γι΄ αυτό την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη ημέρα Γενικής απεργίας

Απαιτούμε:

 • Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα.
 • Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων και διατάξεων που έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην φτώχεια, στην ανέχεια και την ανεργία.
 • Αξιοπρεπούς μισθούς και συντάξεις που να καλύπτουν το κόστος διαβίωσης των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
 • Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος και Κοινωνικής Ασφάλισης με την εγγύηση του κράτους.
 • Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των Ανέργων. Καμία εξαίρεση από την εργατική νομοθεσία λόγω ηλικίας.
 • Επείγοντα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τις απολύσεις και των θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας.
 • Σεβασμός στην αργία της Κυριακής.
 • Επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των Συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 751 κατώτερος μισθός, 8ωρο, πενθήμερο, σταθερή εργασία για όλους.
 • Σεβασμό στους Δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, την αυτονομία των συνδικάτων, την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος των εργαζομένων και την απαγόρευση της εργοδοτικής ανταπεργίας.
 • Θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών κοινής Ωφέλειας και Στρατηγικής σημασίας. Όχι στο ξεπούλημα που απαιτούν οι διεθνείς δανειστές.
 • Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας και Λαϊκής περιουσίας.
 • Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρμετρα βάρη της φορολογικής επιδρομής.
 • Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας, που σήμερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης και ψευδώς δηλωμένης εργασίας, την προστασία των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας αλλά και της εισφοροδιαφυγής.
 • Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.

Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο, Ενωτικό και Αγωνιστικό :

Όχι άλλα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, τους   νέους να δώσουν ένα βροντερό αγωνιστικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση που οργανώνουν τα συνδικάτα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη στις 10:30 το πρωί  στην Κεντρική Πλατεία μπροστά από την ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ.

Comments (0)

Tags: , ,

Γιώργος Καπράνας: Συμμετέχουμε δυναμικά στην απεργία της 14ης Δεκεμβρίου

Posted on 07 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Για άλλη μια φορά έχουμε ένα δυσβάσταχτο και ανάλγητο φορομπηχτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνει νέα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα που ως συνήθως πλήττουν και πάλι τα μικρομεσαία στρώματα της χώρας μας, κάτι που άλλωστε κυνικά το ομολογούν και οι ίδιοι υπουργοί της Κυβέρνησης Τσακαλώτος και Χουλιαράκης.

Πιστοί και υπάκουοι στις εντολές των Ευρωπαίων και του Δ.Ν.Τ δανειστών μας, με τον προϋπολογισμό του 2018 προχωρούν σε νέες δραματικές περικοπές κοινωνικών δικαιωμάτων, σε νέες μειώσεις στις συντάξεις κύριες και επικουρικές, κατάργηση του ΕΚΑΣ, σε καταργήσεις προνοιακών  επιδομάτων, προχωρούν μέσα από την φορολογική ασφυξία που επιβάλλουν στην περαιτέρω διευκόλυνση των πλειστηριασμών και της δήμευσης του εισοδήματος και της πρώτης κατοικίας και τέλος σπρώχνουν σε μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική απομόνωση των ατόμων με αναπηρίες.

Βέβαια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να θολώσει τα νερά  και να παραπλανήσει τους Έλληνες Πολίτες ανακοίνωσε μέρισμα 700 εκατομμυρίων τη στιγμή που με το 3ο και 4ο μνημόνιο που έχει υπογράψει και υλοποιεί προβλέπονται μέτρα 17 δις ευρώ στις πλάτες του Ελληνικού λαού.

Απέναντι στην αδιέξοδη και ανάλγητη κυβερνητική πολιτική η οποία στραγγαλίζει ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία ο αγώνας είναι μονόδρομος.

Γι΄  αυτό αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε :

 • Εθνικό οικονομικό σχεδιασμό τεχνολογικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ρητούς και μετρήσιμους κοινωνικούς όρους και ρήτρες κοινωνικής προστασίας, στη βάση των θέσεων της ΓΣΕΕ που θα ανατρέπει το περιβάλλον ύφεσης, απολύσεων, επισφαλούς και αδήλωτης εργασίας, ανεργίας, φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και του εθνικού πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς ομίλους. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας – κοινωνικών αγαθών, θωράκιση της εθνικής περιουσίας υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και διατάξεων που μετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόματα φτώχειας και επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος και Κοινωνικής Ασφάλισης με την εγγύηση του κράτους.
 • Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων. Καμία εξαίρεση από την εργατική προστασία λόγω ηλικίας. Επείγοντα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τις απολύσεις και των θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας. Αυστηριοποίηση της νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις και προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Σεβασμός στην αργία της Κυριακής.
 • Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, με κυρίαρχα το δικαίωμα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και το δικαίωμα απεργίας.
 • Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων.
 • Αποκατάσταση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, της καθολικότητας της ΕΓΣΣΕ, της επεκτασιμότητας και της συνολικής μετενέργειας.
 • Καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, την αυτονομία των συνδικάτων, την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος των εργαζομένων και την απαγόρευση της εργοδοτικής ανταπεργίας.
 • Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας με ρητή απαγόρευση πλειστηριασμού της. Επανασίσταση των φορέων Εργατικής Εστίας και Κατοικίας που σήμερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρμετρα βάρη της φορολογικής επιδρομής. Μείωση των τιμολογίων των κοινωφελών υπηρεσιών και του ΦΠΑ στα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και πάταξη της αισχροκέρδειας.
 • Πρόσβαση όλων σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλειας.
 • Ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης και ψευδώς δηλωμένης εργασίας, την προστασία των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας αλλά και της εισφοροδιαφυγής.
 • Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.

Γι΄ όλα αυτά την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου συμμετέχουμε δυναμικά στην 24 ωρη Γενική Απεργία και στο συλλαλητήριο των συνδικάτων του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα που προτείνω να γίνει στην Κεντρική πλατεία στις 10:30 το πρωί μπροστά από την Άλφα Μπάγκ.

Να επισκεφτούμε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους δουλειάς, να πείσουμε τους εργαζόμενους να απεργήσουν και να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο για να παλέψουμε όλοι μαζί για την ανατροπή όλων αυτών των πολιτικών που εξαθλιώνουν και καταστρέφουν την ζωή μας και αναγκάζουν τα παιδιά μας να πάρουν το δρόμο το ξενιτιάς για την αναζήτηση καλύτερης τύχης.

 

 

Του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας Γιώργου Καπράνα

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου εν ΄ όψει του συλλαλητηρίου

Posted on 07 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις συνεχίζει ακάθεκτη την επίθεσή της στα δικαιώματα των εργαζομένων που μετά το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε με τους δανειστές και το εφαρμόζει με ευλάβεια υπέγραψε ουσιαστικά και ένα τέταρτο μνημόνιο με νέες δεσμεύσεις για πρόσθετα σκληρά και επώδυνα μέτρα, απειλώντας την κοινωνία με πλήρη ισοπέδωση γκρεμίζοντας ότι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις των εργαζομένων.

Απέναντι στη νέα λαίλαπα μέτρων που υλοποιεί η κυβέρνηση, ο αγώνας είναι μονόδρομος. Θέλουμε τώρα πίσω τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, γιατί σε εμάς στηρίζεται το μέλλον της χώρας.

Έχουμε χρέος σαν συνδικαλιστικό κίνημα να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των επόμενων γενεών για μια κοινωνία

-με σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα, για την Υγεία και την Ασφάλεια.

-Με ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές

-Για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και με σεβασμό στους Δημοκρατικούς θεσμούς

Απαιτούμε και διεκδικούμε :

-Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών, αντιασφαλιστικώνκαι όλων εκείνων των μνημονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των εργατικών δικαιωμάτων και μεγάλα τμήματα του Ελληνικού πληθυσμού στην πλήρη φτωχοποίησή τους.

-Άμεση προώθηση στη βουλή Σχεδίου Νόμου με την υιοθέτηση των προτάσεων της ΓΣΕΕ για την αποκατάσταση της προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών με όρου ισότητας.

-Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας με την επέκταση ποσού και χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας.

-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς την εμπλοκή του κράτους στον προσδιορισμό κατώτατου μισθού-ημερομισθίου και των όρων εργασίας που όλα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται μέσα από ΕΓΣΣΕ που θα έχουν καθολικότητα σε όλους τους εργαζομένους.

-Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό, διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος με ταυτόχρονη απαγόρευση του Lock out των εργοδοτών.

-Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις  (ατομικές και ομαδικές)

-Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

-Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

-Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕκαι του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

-Μείωση των τιμολογίων των κοινωφελών υπηρεσιών.

-Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

-Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας.

-Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας

-Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων.

-Αποκατάσταση του Κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας.

-Άμεσα μέτρα ανατροπής των πολιτικών ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε εγχώριους και διεθνείς ομίλους.

Γι΄αυτό συνεχίζουμε αγωνιστικά και μαχητικά, για την κοινωνία με την κοινωνία , στους δρόμους του αγώνα.

Γι΄αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους , τους συνταξιούχους , τους ανέργους της Καρδίτσας να δώσουμε ένα αγωνιστικό και δυναμικό παρών στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στην Αριστοτέλους στο Άγαλμα το Βενιζέλου.

Τα λεωφορεία του Εργατικού Κέντρου για  την δωρεάν μετακίνηση όλων όσων θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο θα ξεκινήσουν από το άγαλμα του Καραϊσκάκη στο εμπορικό κέντρο στις 10 το πρωί.

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΡΑΝΑΣ

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Καπράνας: Δίνουμε αγωνιστικό παρών στο Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

Posted on 31 Αυγούστου 2017 by admin

Η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της στα δικαιώματα των εργαζομένων, συμφωνώντας με τους δανειστές ουσιαστικά σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Εθελοτυφλώντας για τις ήδη ολέθριες συνέπειες σε βάρος της μισθωτής εργασίας, αφού εφάρμοσε με ευλάβεια το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε, το ενίσχυσε με νέες δεσμεύσεις για πρόσθετα σκληρά και επώδυνα μέτρα, απειλώντας την Κοινωνία με πλήρη ισοπέδωση και συλλογική αφωνία, εξουδετερώνοντας τα μέσα συλλογικής δράσης των εργαζομένων και γκρεμίζοντας ταυτόχρονα ότι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις τους.

Οι νέες μεγάλες περικοπές στις συντάξεις και τους μισθούς, η μείωση του αφορολόγητου, η επιβολή νέων φόρων σε τρόφιμα, καύσιμα, ποτά, τιμολόγια κ.λ.π. , η μονιμοποίηση χαρατσιών και φόρων η δραματική αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας και το τεράστιο ποσοστό ανεργίας έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό περιβάλλον στην Ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά διευρύνουν την φτώχεια, την εξαθλίωση, την λιτότητα ενώ παράλληλα έχουμε πλήρη αποδιοργάνωση κάθε παραγωγικού ιστού.

Το χειρότερο όλων είναι οι διαρκείς παρεμβάσεις στα Δημοκρατικά και κοινωνικά μας Δικαιώματα, μέσα από την κατάργηση και τις συνεχείς παρακάμψεις Δημοκρατικών Θεσμών και     Διαδικασιών.

Ο στόχος πλέον είναι ξεκάθαρος. Η εσωτερική υποτίμηση με την ισοπέδωση κάθε έννοιας κοινωνικής δικαιοσύνης, εργασίας και κοινωνικής ασφάλειας. Κάθε Δημοκρατίας.

Ακολουθείται μια πολιτική που είναι λάθος, που τα νούμερα δεν βγαίνουν και αυτό φαίνεται από:

 • Την τεράστια ανεργία που υπάρχει ακόμα αλλά και τη συνέχιση του μαζικού κύματος φυγής από τους νέους αθρώπους σε άλλες χώρες.
 • Την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, με την ραγδαία εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασίας, μπλοκάκια κ.λ.π.) που επιφέρει δραστικό περιορισμό του ύψους των εισφορών.
 • Την αποδόμηση του Συστήματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων που έχει ως αποτέλεσμα τη μεσοσταθμική μείωση των μισθών κατά 37% με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στις εισφορές με ότι αυτό συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στη διαβίωση τω εργαζομένων.
 • Την κατακρεούργηση των συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου αλλά και τις νέες περικοπές που θα γίνουν τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές, θα καταντήσουν τις συντάξεις προνοιακά επιδόματα.
 • Τη ραγδαία αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας (42%) που στερεί σημαντικούς πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Την πλήρη αποτυχία πάταξης της εισφοροδιαφυγής που έχουμε διόγκωση και αυτό οφείλεται και στην αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών.
 • Την αποτυχία είσπραξης των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά ταμεία που υπολογίζοντας σε 11 δις.
 • Στο «όνομα» της μείωσης του χρέους συνεχίζουν να ξεπουλάνε ξεδιάντροπα και προκλητικά έναντι πινακίου φακής τον Δημόσιο πλούτο επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος.
 • Στο «όνομα» της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας καταργούν τις συλλογικές μας συμβάσεις και το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση αδυνατούν να επιβάλλουν κανόνες στη λειτουργία της αγοράς, αφού τα καρτέλ συνεχίζουν να κάνουν πάρτυ με τις τιμές των προϊόντων να είναι στα ύψη.
 • Στο «όνομα» του συμμαζέματος των δημόσιων οικονομικών, υποβαθμίζονται και διαλύονται κοινωνικά αγαθά όπως η ΥΓΕΙΑ  και η ΠΑΙΔΕΙΑ, ενώ το κράτος ΠΡΟΝΟΙΑΣ έχει γίνει πλέον κράτος ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ.
 • Στο «όνομα» της Ευρώπης περιορίζουν τη δημοκρατία και καταργούν δημοκρατικούς θεσμούς, περιορίζουν και καταργούν το ίδιο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
 • Πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι αλλαγές, εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη, πρόοδος, προοπτική και ελπίδα είναι αδύνατον να υπάρξουν με υποταγμένους, εξαθλιωμένους και εξοντωμένους τους πολίτες, την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τους συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς με πληγωμένη την ίδια τη Δημοκρατία.
 • Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν ένα ταξικό, ενωτικό και διαρκή αγώνα για την ανατροπή των αντεργατικών, αντικοινωνικών, αντιδημοκρατικών, σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που καταστρέφουν τη ζωή μας. Δεν έχει κανένα νόημα να αλλάζουν οι κυβερνήσεις και να ασκούνται οι ίδιες πολιτικές.

Γι΄αυτό συνεχίζουμε  αγωνιστικά και μαχητικά! Για την κοινωνία, με την κοινωνία, στους δρόμους του αγώνα!

Αγωνιζόμαστε για την προστασία της αξιοπρέπειας των Εργαζομένων, των Ανέργων, των Συνταξιούχων, των Επόμενων Γενεών σε μια κοινωνία με :

 • Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσια δικαιώματα, Υγεία και Ασφάλεια.
 • Δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής Ασφάλισης, αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές.
 • Ελεύθερη Συνδικαλιστική Δράση – Σεβασμό στους Δημοκρατικούς Θεσμούς.

Έχουμε χρέος όλοι μας να δώσουμε ένα δυναμικό, αγωνιστικό παρόν στο Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στο Σάββατο 9 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα στου Βενιζέλου.

Να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας ενάντια στη φτώχεια, στην εξαθλίωση στη λιτότητα, στις απολύσεις, στα χαράτσια, στην κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, στην ανεργία.

Θα πρέπει να ενημερώσουμε τα σωματεία, τους συλλόγους, όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους ότι θα μπουν λεωφορεία για την   δωρεάν μετακίνηση όσων θέλουν να συμμετέχουν στο μεγάλο αυτό Εργατικό και Κοινωνικό Συλλαλητήριο.

 

Τοποθέτηση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας Γιώργου Καπράνα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου.

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Σεπτέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC